Josef Schwarz, ekonomický poradce zastoupení Evropské komise v České republice

 

Tři pojmy, které jsou v souvislosti se Zelenou dohodou potřeba, jsou odvaha, aktivní přístup a spolupráce. Jedná se totiž o projekt, který se dotkne každého z nás, každé firmy, každé obce. Revoluce bude technologická, dojde nejen k transformaci jednotlivých odvětví, ale ke skutečné změně našich životů. EK už vydala dvě hodnocení dopadů zelené transformace: za prvé bude mít pozitivní dopad na HDP v členských zemích a na zaměstnanost (vyjma vybraných sektorů, jako je těžba uhlí); za druhé je třeba rozlišovat mezi jednotlivými státy, transformace je větší výzva pro státy s vyšším podílem fosilních paliv, energeticky náročného průmyslu a nižším HDP na obyvatele.

Vedle technologické je to též výzva investiční: Technologie buď už máme, nebo je vyvíjíme, , ale hlavní otázka zní, jak mobilizovat zdroje  v potřebném množství co nejdříve, což nelze bez spolupráce soukromého i veřejného sektoru, místní samosprávy i států. Náklady budou kompenzovány pozitivním dopadem na zdraví obyvatel a úsporou souvisejících výdajů. Krize nás nutí k zásadnímu přehodnocování, a tím pádem vytváří perspektivu a příležitost pro lepší budoucnost.

Růst produktivity v Česku je třeba aktivně podporovat – od konvergenčních let došlo k jeho zpomalení. Je to tedy také příležitost hledat nové zdroje produktivity a konkurenceschopnosti pro českou ekonomiku. Investice musejí být doprovázeny reformami, jež jsou součástí plánu GD. Měly by přispět k zelenému hospodářskému oživení, vytvořit pracovní místa i zmírnit negativní dopad covidu-19. Jde především o investice do inovace průmyslu, do výzkumu a vývoje, do čisté mobility (v ČR bude například zapotřebí 60 000 dobíjecích stanic pro osobní vozidla, dnes jich jsou jen stovky), do obnovitelných energií, energetické účinnosti budov, do vzdělávání a odborné přípravy s cílem řešit nezaměstnanost způsobenou covidem i dekarbonizací. Proto EK nabízí různá vodítka, jak řešit např. rekvalifikaci a školení zaměstnanců.

Každá firma si může v rámci cílů GD stanovit cíle vlastní ­– např. v úspoře energií či snížení emisí. Jsou tu též určité vize v oblasti technologického přerodu a inovací a také otázka zaměstnanců, jejich rekvalifikace, zapojení, i lokálních komunit. EK má vizi, aby energie, nadšení a nápady z firemního prostředí i z místní samosprávy přispěly k tomu, aby se Česko v rámci zelené transformace stalo inovačním lídrem. Nedělat nic je pro nadcházející dekádu ta nejriskantnější volba.

EK už nabídla řadu strategií týkajících se např. integrace energetického systému, odpadového hospodářství a biodiverzity, proces vzniku dalších strategií pokračuje. Do konce první poloviny roku 2021 má Komise např. připravit balíček opatření sloužících k realizaci cíle snížení emisí skleníkových plynů do r. 2030 o 55 % oproti r. 1990. Evropské peníze jsou v ČR spouštěčem strukturálních reforem. Fondy EU by měly být součástí střednědobé strategie, je třeba se soustředit na kvalitní projekty, které zapadají do strategií na evropské, ale i národní úrovni (zelená transformace, digitalizace, vzdělání). Plány investic se stále vytváří, je třeba, aby se k nim veřejnost měla možnost vyjádřit. Jde o stovky miliard korun, nejdůležitější je vše nastavit tak, aby byly efektivně využity.

V rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 bylo např. podpořeno 10 000 projektů za 64 miliard Kč, v programu je stále možné žádat o dotace na zelenou transformaci podniků. V rámci programu Restart byl již odveden velký kus práce pro strategické řízení, díky iniciativě EK Coal Regions in Transition se uhelné regiony scházejí a dochází k výměně příkladů dobré praxe. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj v posledních měsících zařadily vyšší rychlost v transformaci a přicházejí s inovativními projekty, EK bude dbát na to, aby tyto projekty byly dobře zacílené. EK též poskytuje ČR experty pro pomoc s vypracováním plánů spravedlivé transformace či doporučení, co jednotlivé kraje mají podniknout.

České řídicí orgány by měly být dobře připraveny na řízení fondů. Přejme si, aby odvážná a zelená byla především politická rozhodnutí vlády, resp. ministerstev při stanovování priorit a podmínek financování.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts