Nový Index Diverzity ukázal, že firmy a společnosti v Chartě diverzity již přímo ovlivňují aktuální trendy na trhu práce

 

Mezinárodní konference „Evropský den diverzity 2022 – Diverzita a inkluze – Mosty k budoucnosti práce“

V pátek 27. května proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky mezinárodní konference – Evropský den diverzity 2022. Letos s podtitulem „Diverzita a inkluze – mosty k budoucnosti práce“. Akce byla součástí Evropského měsíce diverzity v ČR, který již tradičně patří právě měsíci květnu.

Konferenci uspořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity, a záštitu nad akcí poskytla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ústřední téma Evropského dne diverzity, tedy „diverzita a inkluze, mosty k budoucnosti práce“ provázelo celý průběh konference. Zásadním tématem byl i kontext budoucnosti práce a využití diverzity a inkluze jako tzv. „bezpečných přístavů“, pro snadnější přechod k potenciálním změnám na trhu práce mj. v důsledku probíhajících dynamických technologických změn. Konference se zaměřila i na klíčové priority a nástroje pro podporu a integraci ukrajinských „uprchlíků“/ občanů na českém trhu práce a ve společnosti.      

Diverzitu neboli rozmanitost považuji ve společnosti za velmi důležitou přednost a nesmírně cenný zdroj inspirace, nikoliv za slabinu a překážku společenského rozvoje. Proto se ji snažím kolem sebe všemožně podporovat, a proto jsem se také rozhodla poskytnout Dnu evropské diverzity svou záštitu,“ uvedla ve svém pozdravu na konferenci předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Konferenci zahájila úvodním slovem Jana Havlíková, náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR. Ve svém úvodním proslovu mj. zdůraznila, jak je téma technologických i sociálních inovací úzce provázáno s diverzitou a inkluzí, které také přinášejí inovace a inspiraci.

Pavel Štern, ředitel programů BPS, posléze představil aktuální trendová data v rámci Indexu diverzity 2021, který zpracoval Byznys pro společnost. Index diverzity je ukazatelem úrovně, jež firmy/společnosti dosahují při nastavování a řízení diverzity a inkluze. Výsledky pomáhají zaměstnavatelům komplexně hodnotit úroveň začlenění D&I do firemní kultury.

Z aktuálního Indexu diverzity vyplývají výrazné pozitivní posuny v přístupu firem a společností hlásících se k Chartě diverzity ve všech sledovaných odvětvích. Zejména se jedná o témata:

  • Vyrovnané zastoupení mužů a žen
  • Rodinné okolnosti zaměstnance – podpora rodičů v práci
  • Věková diverzita – podpora různých věkových skupin zaměstnanců
  • Podpora LGBT diverzity
  • Podpora TOP managementu pro rozvoj a zavádění diverzity

Firmy a společnosti považují vyrovnané zastoupení žen na pozicích ve vysokém managementu za čím dál podstatnější. Dbají také na vysokou podporu rodičů v zaměstnání. Z výsledků také vyplývá, že v současnosti bezmála 80 % firem v Indexu diverzity považuje za potřebné umožnit svým zaměstnancům všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na sexuální orientaci. Velký důraz je kladen i na věkovou diverzitu a podporu různých věkových skupin na pracovištích. Celkem 76 % firem v indexu vnímá, že rodičovství je zásadním milníkem v životě zaměstnanců a až 90 % z nich se snaží vyjít vstříc právě pracujícím rodičům. Firmy nechtějí přicházet o zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, a proto nastavují takové podmínky, aby měli rodiče motivaci se do zaměstnání vrátit.

Své zkušenosti s diverzitou má i firma Provident. „Diverzita je přirozenou součástí našeho života v Providentu. Slovo přirozenou používám záměrně, protože ji skutečně žijeme, což dokládají faktická čísla, ať už jde např. o rovnoměrné zastoupení žen a mužů, rovné zacházení nebo rovnost v odměňování na všech úrovních organizace. Ostatně začleňování slabších skupin zpět do společnosti leží v jádru poslání našeho podnikání. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Chartou diverzity, která nás propojuje s těmi, kteří vyznávají stejné hodnoty,“ říká Barbora Pencová, HR ředitelka společnosti.

Názor, že inkluzivní přístup je pro firmy benefitní sdílí i společnost Albert. „V celém našem dvacetitisícovém týmu podporujeme inkluzivní přístup a rozmanitou strukturu zaměstnankyň a zaměstnanců, protože víme, že diverzita podporuje dobrou atmosféru v týmu, dobrý výkon a spolupráci,“ říká Ctirad Nedbálek, personální ředitel společnosti.

Integrace ukrajinských „uprchlíků“ na pracovní trh a do společnosti

Tématem k diskuzi byla evropská a transatlantická spolupráce na trhu práce a ve společnosti a diverzita a inkluze jakožto klíčové hodnoty pro budoucnost práce. Konference reagovala i na v současnosti aktuální zásadní výzvu pro Českou republiku, a to integraci a začlenění ukrajinských občanů prchajících z válkou postižených oblastí, a to jak do evropského trhu práce, tak i do společnosti.

„V těžké době války na Ukrajině vnímáme, že témata inkluze a diverzity získávají lidsky ještě esenciálnější rozměr. Přejeme si, aby se podařila inkluze lidí hledajících bezpečí v České republice. Jako klíčovou vidíme silnou koordinaci mezi státem, firmami a neziskovými organizacemi. Integrace uprchlíků je nejen naší morální povinností, ale může být i velmi dobrým impulsem pro Českou republiku,“ říká Erika Vorlová, Chief Services Officer ze společnosti GasNet.

„Současná doba ukázala, jak moc jsou pro nás témata diverzity a inkluze důležitá. Otevřenost, vnímání okolí bez předsudků, s respektem a umění se přizpůsobit jsou naprosto klíčové hodnoty pro nový svět práce. Z vlastní zkušenosti vím, že právě prostředí, které vítá rozdíly, je daleko inovativnější a flexibilnější vůči přicházejícím změnám,“ dodává Ctirad Lolek, výkonný ředitel pro lidské zdroje z Komerční banky.

Součástí programu Evropského dne diverzity byl rovněž slavnostní ceremoniál přistoupení sedmi nových firem a společností k Chartě diverzity za účasti předsedkyně PS PČR Markéty Pekarové Adamové.

K Chartě diverzity přistoupily společnosti Atlas Copco Services, Heimstaden Czech s.r.o., JTI International, Kyndryl CZ, MSD Czech Republic s.r.o., Unibail-Rodamco-Westfield a Zentiva Česká republika.

Přistoupením se firmy a společnosti dobrovolně a veřejně zavázaly k tomu, že budou rozvíjet principy otevřenosti, férového pracovního prostředí, anti diskriminace a samozřejmě diverzity a inkluze v pracovním prostředí. Konference je každoročně pořádána s podporou Evropské komise a DG Justice.

Hlavními partnery letošního Evropského dne diverzity byly společnosti GasNet, Komerční banka, Albert Česká republika a Provident Financial.

Kontakt pro média:
Lucia Hronková
Komunikační manažerka

E-mail: info@byznysprospolecnost.cz
Tel: +420 604 835 168
BPS – Byznys pro společnost
www.diverzita.cz
www.byznysprospolecnost.cz

Fotografie z konference


O Byznysu pro společnost:

BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání v České republice. Díky zapojení do mezinárodních struktur sleduje BPS nové trendy v udržitelnosti, lokalizuje mezinárodní standardy a otevírá nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. BPS je národní partnerskou organizací CSR Europe – evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BPS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. BPS firmám pomáhá integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvírá diskuse se stakeholdery a podporuje výměnu zkušeností a princupů dobré praxe. 

BPS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastní workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts