Obtěžování na pracovišti a jak se k němu postavit?

 

Jak nejlépe nastavit vnitřní mechanismy pro předcházení obtěžování na pracovišti a jak bezpečně postupovat při řešení již nastalých případů? I na tyto otázky se spolu se zástupci a zástupkyněmi členských společností aliance BpS, zaměřily představitelky Kanceláře veřejného ochránce práv (Úřadu ombudsmanky) v průběhu konzultačního setkání, které se uskutečnilo v Praze 25. dubna.

 Proč? Ombudsmanka zvažuje vydat oficiální doporučení zaměstnavatelům k problematice obtěžování na pracovišti a nechce tak učinit bez znalosti jejich zkušeností, názorů a pohledů. Ocenila proto, že si desítka oslovených firem, které působí v různých oborech, našla čas a přispěla svými zkušenostmi k tomu, aby si zmapovala stávající situaci a přístup k tématu mezi zaměstnavateli, a mohla na ně ve svých doporučeních reagovat.

Nejen v České republice je obtěžování na pracovišti, mobbing, bossing, staffing, šikana nebo sexuální obtěžování něčím, o čem firmy a zaměstnavatelé ví. Některé znají a uplatňují jasné postupy řešení, jiné tápou, další případy obtěžování a jiného nevhodného chování bagatelizují a zametají pod koberec. Jaká je zkušenost ve Francii?

Podle průzkumu francouzského Výboru pro rovnost v profesním životě (Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, CSEP) je 80 % zaměstnaných žen pravidelně konfrontováno se sexistickými postoji nebo rozhodnutími, které mají vliv na jejich sebevědomí, pracovní výkon a spokojenost v práci.

Termín ‚sexismus‘ se objevil na konci 60. let 20. století ve Spojených státech a ještě dnes v pracovním prostředí často představuje tabu – dokladuje totiž, zjednodušeně řečeno, nerovnováhu v hierarchii mezi ženami a muži. Souvisí se sociálním konstruktem rolí a genderových stereotypů, které ospravedlňují převahu jednoho pohlaví nad druhým. Může se projevovat různě – poznámkami, vtipy, přehlížením, nezdvořilým chováním nebo gesty – a ve všech těchto formách má za cíl vyvést ženy z rovnováhy nebo je ponížit.

Jak se v souvislosti se sexismem (za)chovat v pracovním prostředí? Ve Francii sexismus řeší zákoník práce od srpna 2015, jak potvrzuje Laurence Rossignol, bývalá ministryně pro rodinu, dětství a práva žen, a doplňuje, že oproti mnoha desítkám let, kdy byly ženy zneviditelňovány, dnes má Francie v rukou dostatek nástrojů a opatření, jak zajistit skutečnou rovnost mezi muži a ženami.

Nad rámec zákona se objevují různé dobrovolné kroky, které se staví proti sexismu na pracovišti. V prosinci 2018 se 30 společností připojilo k iniciativě #StOpE, za níž stojí společnosti L’Oréal, Accor a EY ve spolupráci s Brigitte Grésy, tajemnicí Výboru pro rovnost v profesním životě. Zakladatelkami #StOpE jsou Anne-Laure Thomas, ředitelka pro diverzitu a inkluzi společnosti L’Oréal, Anne-Sophie Béraud, která zastává stejnou pozici ve společnosti Accor, a Morgane Reckel, partnerka pro diverzitu a inkluzi v EY. Co je vedlo k tomu, aby iniciativu odstartovaly?

„‘Obyčejný‘ sexismus znevažuje postavení žen na trhu práce, může brzdit potenciál žen v zaměstnání a škodit kvalitě života všech ve firmách. Je proto důležité se tématu uvnitř firem věnovat,“ uvádí Anne-Laure Thomas ze společnosti L’Oréal. Společně s ostatními iniciátorkami #StOpE si uvědomily, že firmy bývají v předcházení a řešení případů sexismu osamoceny. „Chtěly jsme sdílet příklady dobré praxe a společně být efektivnější,“ doplňuje Anne-Sophie Béraud ze společnosti Accor. Všechny tři se dlouhodobě věnují diverzitě a inkluzi a díky svým zkušenostem i různorodým kontaktům se jim rychle podařilo oslovit skupinu dalších společností, které chtějí měnit atmosféru nejen uvnitř firem, ale i ve společnosti. „Slovo ‚obyčejný‘ dáváme ve spojení s termínem sexismus do uvozovek záměrně. Není totiž výjimkou, že je ve firmách zákeřný a zároveň banalizovaný. Je proto důležité ho pojmenovat a mluvit o něm, aby každý a každá pochopili, co to znamená a k čemu může vést. Každý z nás totiž může nějak přispět k tomu, aby v prostředí, kde pracuje, ‚obyčejný‘ sexismus nebyl vítán,“ doplňuje Morgane Reckel z EY.

Francouzská Charta diverzity se pyšní tím, že 22 z celkem 30 společností, které se otevřeně přihlásily ke krokům proti sexismu, patří mezi její signatáře.

A jaké jsou cíle iniciativy #StOpE?

  • Zavázat se a aplikovat princip nulové tolerance
  • Informovat s cílem zvýšit povědomí o sexistickém chování a jeho dopadech
  • Vzdělávat a informovat o příkladech dobré praxe v předcházení a potírání sexismu
  • Vytvářet a mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi firem rozšiřovat nástroje, jak čelit sexistickému jednání ve firmách
  • Podněcovat všechny ve firmě, aby sexistické chování identifikovali, předcházeli mu a dokázali na ně reagovat
  • Předcházet situacím, kdy se sexismus objevuje, a pomáhat obětem, svědkům i těm v rozhodovacích pozicích, v řešení těchto situací
  • Postihovat toto zavrženíhodné chování a informovat o přijatých opatřeních
  • Nastavovat indikátory přijatých kroků a vyhodnocovat je

Zdroje: https://www.charte-diversite.com/le-sexisme-dit-ordinaire-en-entreprise/; https://www.charte-diversite.com/interview-linitiative-stope-par-les-trois-fondatrices/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts