TOP Odpovědná firma 2020

 

Začíná 17. ročník prestižního ratingu odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání

TOP Odpovědná firma 2020 – nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již posedmnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy a potřeby, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Firmy mohou hlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2020 až do 15. srpna. Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz. Organizátorem je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmy berou odpovědný přístup opravdu zodpovědně, a to nejen ve vztahu k celé společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků je plánován na 19. listopadu 2020.

TOP Odpovědná firma vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání: oceňuje malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a celou společnost, snižují svůj dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní a inspirativní řešení.  Rating TOP Odpovědná firma, který sestavuje aliance Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti a s různými oblastmi působení.

„Více než 1400 přihlášek, které jsme doposud v rámci TOP Odpovědné firmy ohodnotili, potvrzuje trend uplynulých let, že firmy jsou stále aktivnější, na tématech pracují systematicky a dlouhodobě a mnohé z nich se proto umísťují v ratingu opakovaně. Nováčky zase vyzdvihuje ocenění Skokan roku.  Že je dobře, když se firmy tématu odpovědnosti věnují dlouhodobě ukázala i nedávná koronavirová krize, protože ti, kdo byli připraveni, to zvládli nesporně lépe. Těšilo nás sledovat, jak se všichni semkli. Firmy se svými zaměstnanci a často i jejich rodinnými příslušníky, dodavateli, odběrateli či klienty, se samosprávami v místě, kde působí, se školami a školkami, se státními orgány atd. Pomáhali rychle a inovativně tam, kde bylo třeba. Letos proto kromě dlouhodobých aktivit chceme ve dvou speciálních subkategoriích ocenit i jednorázové projekty, které byly reakcí na krizovou situaci způsobenou COVID-19,“ říká Marie Zemanová, ředitelka aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

Velké i malé firmy se do ocenění mohou hlásit do 15. srpna 2020 prostřednictvím webových stránek www.odpovednefirmy.cz.

Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny podle jednotné a dlouhodobě platné metodiky. Členy a členkami poroty jsou odbornice a odborníci z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry, médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení jednotlivých oblastí.

  • Strategie
  • Odpovědné HR
  • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
  • Životní prostředí
  • Podpora komunit

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

U projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

„Cílem tohoto ocenění, které udělujeme již sedmnáct let, je pomoci vytvářet prostředí, ve kterém je běžným standardem, že firmy uvažují dlouhodobě zodpovědně, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a pozitivně ovlivňují své okolí. Chceme, aby se udržitelnost v byznysu stala součástí DNA firem, zejména s ohledem na změny v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou a týká se všech zdrojů, od těch lidských až po ty přírodní,“ říká Marie Zemanová a dodává: „Věříme totiž, že právě firmy všech velikostí, tedy od malých start-upů až po nadnárodní korporace, jsou těmi, kdo mohou výrazně ovlivnit v jaké společnosti a prostředí budeme pracovat a žít. Jsme proto rádi, že firmy podnikající v České republice se se ctí vypořádaly i se specifickou situací z počátku tohoto roku, a to nejen v měsících, kdy pandemie COVID-19 vrcholila v počtu nakažených, ale také v této době, kdy už se spíše stabilizuje, a navíc plánuji tuto podporu provádět dlouhodobě i po skončení veškerých restrikcí a opatření.

Tento ročník se dočkal změn v grafické podobě soutěže. „Cítili jsme potřebu změny vizuální komunikace tohoto projektu. Návrh nového loga je zpracován čistě typograficky s podpůrnými grafickými prvky, které nabízí variabilitu a flexibilitu v grafickém propojení komunikace. Hlavní myšlenkou tohoto podpůrného grafického prvku je růst: z malých vizí, počinů, projektů, firem postupně vzniká něco hodnotné, smysluplného, velkého, co může dále ovlivňovat a rozvíjet něco dalšího.“, říká Jana Nerušilová, která je odpovědná za marketingovou komunikaci v BpS. 

V loňském ročníku se do ocenění přihlásilo 73 firem s více než stovkou strategií a projektů. Titul TOP Odpovědná velká firma roku 2019 získala společnost VELUX Česká republika a TOP Odpovědnou malou firmou 2019 se stala společnost Bamboolik.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2020

HLAVNÍ STRATEGICKÉ KATEGORIE

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Nezávislý rating pro velké firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem na principech trvalé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (společenské odpovědnosti). Kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR, nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR, se kterou spolupracují na své strategii a programech v této oblasti.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA

Nezávislý rating pro střední a malé firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem na principech trvalé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (společenské odpovědnosti). Kategorie je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost nebo nejsou součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjely svůj přístup) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

Subkategorie COVID-19

Subkategorie (speciální ocenění) pro firmy, které v době krizové situace v souvislosti s nákazou COVID-19 podpořily diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti. Oceníme firmy, které v době krize podpořily ohroženou či znevýhodněnou skupinu zaměstnanců, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ

Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní a lokální témata a problémy a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci napomáhají k jejich řešení.

Subkategorie COVID-19

Subkategorie (speciální ocenění) pro projekty, které vznikly a byly realizovány jako reakce na krizovou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 a snaha pomoci užší či širší komunitě. Může se jednat o projekty dlouhodobější, ale i jednorázové.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU

cena ING Bank

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Ocenění TOP Odpovědná firma 2020 podporují:

Záštita: Poslanecká sněmovna PČR, Svaz průmyslu a dopravy

Partneři: Vodafone Czech Republic, Skupina ČEZ, Pivovary Staropramen, ING Bank

O OCENĚNÍ:

TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. Přihlášené společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

O ORGANIZÁTOROVI:

Byznys pro společnost je největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup k podnikání v České republice, pracující s více než 100 firmami s dosahem na více než 250 000 zaměstnanců a zaměstnankyň. Je národní partnerskou organizací CSR Europe pro ČR. Motivuje a podporuje firmy, aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a odpovědnosti, které zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.

 
 

Další články

See all posts