Udržitelné podnikání: silné hodnoty v centru pozornosti

 

České firmy stojí na prahu zásadních změn ve svém fungování. Očekávání zaměstnanců, zákazníků i regulátorů, stejně jako měnící se podmínky pro podnikání je nutí reagovat a stavět svou činnost na principech udržitelného podnikání. A zatímco velké globální korporace téma již běžně integrují do svých strategií, české firmy tento krok zatím spíše čeká. Firmy se také musí stát mnohem aktivnějším hráčem a spolu s ostatními se podílet na vytváření řešení pro důležité oblasti, jako je trh práce, diverzita, vzdělávání i využívání přírodních zdrojů. I to byla témata konference UP! BPS Fórum udržitelného podnikání s podtitulem „fórum o trendech, která by měly firmy reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA“. Organizovala ji platforma Byznys pro společnost 22. února v pražském centru CAMP. Konference přinesla debaty expertů z akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní, politické i mediální sféry.

„Vidíme, že se stále silněji prosazuje trend posunu od firemní charity či filantropie, která byla stěžejní před deseti lety, přes společenskou odpovědnost firem (CSR) k udržitelnému podnikání. Hodnoty, které jsou spojeny s udržitelným podnikáním, se dostávají do základů strategií dalšího rozvoje firem,“ řekla na úvod konference UP! BPS Fórum udržitelného podnikání Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Odpovědnost a udržitelnost se tak stává jedním z důležitých prvků předpokladu úspěšnosti podnikání. V posledních letech si většina nadnárodních i ryze českých firem uvědomuje, že svět, ve kterém podnikají, se radikálně mění. A tak firmy své programy společenské odpovědnosti a udržitelnosti spojují s tím, jak reagovat na demografické změny, situaci na trhu práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny v klimatu, měnící se očekávání zákazníků či veřejnosti. To vše firmám přináší nejenom konkurenční výhodu, ale také ekonomické úspory, a promítá se v jejich reputaci.

„Prostřednictvím těsného kontaktu s byznysem vnímáme, že mezinárodní firmy, které u nás působí, reagují díky svým mateřským firmám mnohem silněji na globální trendy v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání – bohužel však ne vždy na ně reaguje česká společnost, stát a veřejná reprezentace,“ řekla na konferenci Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Udržitelné podnikání a jeho principy nezadržitelně přijdou do českých firem všech velikostí a způsobí proměnu, kterou podniky ve světě prošly v 80. a u nás v 90. letech 20. století. Tehdy se masivně zaváděly standardy kvality, zřizovaly nové pozice manažerů kvality a téma se od velkých firem dostalo skutečně až k tomu poslednímu dodavateli. Stejný rozvoj čeká i odpovědné a udržitelné podnikání. Podnikání v souvislostech, které firmám pomáhá předpovídat a řídit rizika, snižovat náklady, zvýšit úspěch tím, že zákazníkům pomáhají žít odpovědněji, získat nové trhy apod., a to prostřednictvím produktových inovací.

Principy udržitelné podnikaní se podle Byznysu pro společnost v ČR nyní soustředí na tyto tři prioritní oblasti:

1) Trh práce: připravenost na demografické změny, rovné příležitosti, diverzita, flexibilita práce, vzdělávání

2) Cirkulární ekonomika: udržitelná výroba a spotřeba, oběhové hospodářství, inovace, spolupráce napříč sektory

3) Udržitelné komunity: firemní dobrovolnictví, firemní dárcovství, sdílená ekonomika, spolupráce s městy, partnerství napříč sektory

Index udržitelnosti

Byznys pro společnost hodnotí přístup k udržitelnosti firem unikátním indexem TOP Odpovědná firma. Ten sleduje komplexní přístup firmy k podnikání s ohledem na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Tedy to, zda má firma odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. Více než 90 % firem, které se do hodnocení TOP Odpovědné firmy zapojily v roce 2017, mělo zpracovanou strategii v této oblasti. To jim umožňuje dlouhodobě téma rozvíjet a nezaměřovat se pouze na jednorázové projekty a podporu. Jde o výrazný posun. V předchozích dvou letech mělo strategii vytvořenou kolem 80 % zapojených firem. Přes 70 % velkých firem hodnotí a měří svůj přínos a dopad na společnost a životní prostředí a jsou tak schopny efektivně směřovat své síly a prostředky. Index ukazuje, že stále více firem – už polovina – zahrnuje svoje priority odpovědného podnikání do hodnocení výkonnosti svých zaměstnanců.

Silným stimulem pro udržitelné podnikání je podle Byznysu pro společnost generace, která nastupuje na trh práce. Mladí stále více zohledňují, pro jakou firmu budou pracovat. Podle studie Horizon Media’s Finger 81 procent tzv. mileniálů od firem očekává, že podporují a budou podporovat veřejně prospěšné iniciativy.

Potvrzují to i data z ČR: Podle průzkumu Ipsos 61 % lidí posuzuje při rozhodování o nákupu odpovědnost firmy, od které nakupuje. Na co by se přitom podle těchto dotázaných měly firmy nejvíc soustředit, je férové chování k zaměstnancům a ochrana životního prostředí.

V jakých oblastech prosazují udržitelnost firmy působící na českém trhu?

Vodafone: technologie v udržitelném podnikání

„Ve Vodafonu používáme technologie jako strategický nástroj udržitelného podnikání. Technologií internetu věcí snižujeme uhlíkovou stopu, nakupujeme energeticky méně náročné technologie, digitalizací nahrazujeme papír a tisíce dalších potřeb a předmětů, které se dnes „vejdou“ do jednoho mobilního telefonu,“ říká Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR. Zároveň podporujeme technologie pro rozvoj společnosti, ať už pro začleňování lidí s postižením, pro usnadnění integrace matek s malými dětmi na pracovní trh nebo pro zvyšování digitálních kompetencí mladých lidí, které čeká svět plný nových profesí.

TCHIBO: udržitelná výroba a spotřeba v kontextu FMCG společnosti

„Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Proto je trvalá udržitelnost nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006,“ řekla Andrea Christianová, HR Senior Business Partner, Tchibo. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží. Angažujeme se v mnoha projektech zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny či dřeva i zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek malopěstitelů a pracovníků v továrnách. Dnes již vidíme, že je možné docílit reálných změn, a to nás těší. Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelného podnikání, po malých krůčcích se rok co rok tomuto cíli blížíme.

ČEZ:  reporting pro stakeholdery a jeho role v zodpovědném podnikání

Skupina ČEZ se představuje jako bezpečný provozovatel široké palety energetických zdrojů včetně jaderných, reaguje na technický pokrok a společenský vývoj. Podniká nejen v Česku, ale i v zahraničí, zaměstnává přes 25 tisíc zaměstnanců a aktuálně náleží do rodiny ČEZ 155 společností. Velikost, rozsah působnosti a dopad podnikání skupiny na společnost i životní prostředí si vždy žádala dostatečnou, otevřenou a srozumitelnou komunikaci se všemi stakeholdery – od akcionářů k  investorům, od odborné veřejnosti přes laickou, od profesních sdružení a asociací po zástupce měst a obcí, od médií přes školy, univerzity až po neziskový sektor. 

„Odpovědné podnikání a téma udržitelnosti mají pevné místo ve firemní vizi Skupiny ČEZ a jako ucelená strategie nesou od roku 2016 název „Energie pro budoucnost“. Ke společenskému dialogu se zainteresovanými stranami patří i různé formy otevřeného informování,“ řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ. Za významný způsob poskytování informací považuje Skupina ČEZ zveřejnění srozumitelné korporátní publikace – Zprávy o udržitelném rozvoji. Stakeholderům  v této podobě předkládá strukturované informace o naplňování pilířů strategie společně s nefinančním reportem v podobě GRI CONTEXT INDEXU dle globální metodiky GRI Standards. Využitím dobrovolně přijaté mezinárodní metodiky obohacuje stávající řadu vydaných zpráv a klade si tak vyšší laťku pro externí informovanost i interní sebereflexi než očekává zákonná povinnost. 

Pivovary Staropramen: udržitelná komunita

Jako významný výrobce působící v centru měst Prahy a Ostravy chceme být dobrým sousedem, a proto se zajímáme o dění v našem okolí, aktivně se zapojujeme a pomáháme způsobem a v rozsahu, který je pro daný region a našeho partnera či komunitu relevantní a žádoucí.

„Úzce spolupracujeme s městskými částmi, ve kterých pivovary Staropramen a Ostravar sídlí, vedeme s nimi pravidelně dialog o tématech, která lokalitu pálí a s kterými můžeme pomoci. Získáváme tak zpětnou vazbu na dopady naší výrobní činnosti, konzultujeme budoucí záměry a některé projekty dokonce realizujeme v přímé spolupráci s příslušnými městskými částmi. Získáváme takto rovněž potřebné informace o neziskovém sektoru, který je následně příjemcem naší dobrovolnické činnosti. Nejstarším projektem, který se zabývá přímou podporou komunit, je projekt Dny, kdy pomáháme aneb Community Days,“ řekla Edita Šilhánová, Legal & Corporate Affairs Director, Pivovary Staropramen.

Na konferenci UP! BPS Fórum udržitelného podnikání vystoupily mj. tyto osobnosti (v abecedním pořadí)

FOTOGALERIE ZDE (autorkou fotografii je Johana Němečková)

 
 

Další články

See all posts