UP! 2023 Fórum udržitelného podnikání: „Udržitelnost v partnerství“

 

Fórum UP! 2023 je největším a nejrozmanitějším fórem firem, zaměstnavatelů, odborných institucí v rámci odpovědného a udržitelného podnikání v České republice! Letošní UP! 2023 ponese název Udržitelnost v partnerství. Fórum UP!2023 je mezinárodní eventem, bude simultánně tlumočené do češtiny a angličtiny, účast je možná nejen prezenční, ale i online. Do všech částí programu jsme pozvali VIP mluvčí ve svých profesích a oborech. „V agendě Fóra se budeme věnovat aktuálním a trendovým tématům udržitelného a odpovědného podnikání jako jsou:

„Inovativní a partnerské projekty odpovědných firem, možnosti a příležitosti podpory partnerství a inovativních projektů v rámci politik a strategií Evropské Unie. Jak se mohou odpovědné firmy angažovat v oblasti tzv. komunitní energetiky, včetně decentralizace a sdílení zdrojů“? Jak odpovědné firmy přistupují či mohou přistoupit k inkluzivní a spravedlivé zelené transformaci. Jak se odpovědné firmy angažují a zapojují do těchto aktuálních témat, jak mohou svojí best practice přispět do jejich úspěšné realizace, Příležitosti, nové výzvy, plány, strategie v udržitelném a odpovědném podnikání.

Fórum udržitelného podnikání UP!2023 – Udržitelnost v partnerství je organizováno ve spolupráci s CSR Europe – European business network for Corporate Sustainability and Responsibility.

Partnerem Fóra UP! 2023 je společnost VELUX ČR/Slovensko.

Záznam akce

Agenda

9:30 – 10:00

Prezence účastníků a účastnic a ranní „networking café“


10:00 – 10:15  

Přivítání a úvod

 • H.E. Fredrik Jörgensen, Ambassador of the Kingdom of Sweden to the Czech Republic
 • Monika Ladmanová – Vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice
 • Pavel Štern – Ředitel, Byznys pro společnost

10:15 – 10:55  

Panel: Udržitelnost, Partnerství, Inovace

Agenda panelu:

Podpora strategických investic a inovací pro informační a komunikační technologie a udržitelné projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, klima a společnost – Program InvestEU. Skandinávské zkušenosti a trendy dobré praxe v udržitelném byznyse a inovativních projektech. Možnosti a příležitosti pro odpovědné firmy. Inovativní projekty a partnerství odpovědných firem – potenciál, příležitosti a benefity pro firmy, trh práce, společnost a komunity. 

 • H.E. Søren Kelstrup – Ambassador od the Kingdom of Denmark to the Czech Republic
 • Katja Mader – Director People & Organisation, CSR Europe, European business network for Corporate Sustainability and Responsibility
 • Katarina Kleinwege – Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission

10:55 – 11:45   

Udržitelnost v partnerství  


Prezentace inovativního partnerství a inovativní projektu „Pro Chmel“. Projekt „Pro Chmel“ jako best practice „mezifiremní“ a mezioborové praxe“ v partnerství a inovativnosti. Plzeňský Prazdroj & Microsoft, Agritecture, zástupci pěstitelů Chmele. Mezioborové partnerství odpovědných firem umožnuje unikátní inovativní projekt s velký potenciálem a výrazným pozitivním dopadem na životní prostředí a byznys. Projekt Pro Chmel představuje aktivitu, kde společnosti a experti/expertky z České republiky a celého světa spolupracují, aby pomohli zachovat kvalitu i množství vypěstovaného chmele, včetně ochrany vodních zdrojů a půdy.  

 • Ivan Tučník – Manažer pro udržitelný rozvoj, Plzeňský Prazdroj
 • Pavel Donner – Výzkumník, Chmelařský institut
 • Otakar Školoud – Client Technology Lead, Microsoft Česká republika

11:45 – 12:10   

Coffee break


12:10 – 13:05   

Panel: Udržitelné komunity a aktuální výzvy udržitelnosti – komunitní energetika, inkluzivní a spravedlivá zelená transformace, potenciál a přínos odpovědného byznysu

Moderovaná debata lídrů udržitelného byznysu v ČR k aktuálním výzvám a tématům udržitelného a odpovědného podnikání

Inovativní přístupy v oblasti komunitních partnerství k řešení (nejen) energetických témat a výzev dneška. Decentralizace energetických zdrojů, příležitosti a potenciál tzv. komunitní energetiky. Inkluzivní a spravedlivá zelená transformace. Jak se odpovědné firmy angažují a zapojují do těchto aktuálních témat, jak mohou svojí best practice přispět, jaké mají plány, strategie, vize.

 • Michal Putna – Sustainability Officer, Raiffeisenbank
 • Tomáš Sarnovský – Radní města Litoměřice, zástupce města v evropském networkingu „Energy Cities“
 • Ondřej Boreš – Public Affairs, Sustainability, Velux Czech Republic and Slovakia 
 • Jan Fencl – Manažer udržitelného podnikání a programový manažer ve společnosti Nadace Vodafone Česká republika

13:05 – 13:10

Shrnutí a závěry Fóra udržitelného podnikání UP! 2023


13:10 – 13:45

Občerstvení a networking 

Důležité informace

Kdy: 23. 3. 2023

V čase: 9:30 – 13:00

Forma: Prezenční a online

Kde: HubHub Palác ARA – https://www.hubhub.com/location/prague-palac-ara/


V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na:

Michala Prošková

Manažerka CSR a udržitelnosti, Byznys pro společnost

proskova@byznysprospolecnost.cz

Tel.: +420 605 512 120

Forum UP! 2023 is the largest and the most diverse forum of companies, employers and professional institutions in the framework of responsible and sustainable business in the Czech Republic! This year’s UP! 2023 title will be Sustainability in Partnership. The UP! 2023 Forum is an international event, it will be interpreted simultaneously into Czech and English, and participation is possible not only in person but also online. We invited VIP speakers in their professions and fields to all parts of the program. The Agenda of the Forum will focus on current and trending topics of sustainable and responsible business, such as:

Innovative and partnership projects of responsible companies, possibilities and opportunities for supporting partnerships and innovative projects within the framework of European Union policies and strategies. How can responsible companies support the  community power engineering initiatives including decentralization of resources and its sharing? How do responsible companies approach or can approach an inclusive and fair green transformation. How are responsible companies engaged in these topics, how their best practice contributes to the successful implementation? Opportunities and new challenges, plans and strategies in sustainable and responsible business.

„Sustainable Business Forum UP!2023 – Sustainability in Partnership“ is organized in cooperation with CSR Europe – European business network for Corporate Sustainability and Responsibility.

A partner of the UP Forum! 2023 is the company VELUX CZ/SK.

Agenda

9:30 a.m. – 10:00 a.m

Arrival of participants and morning „networking café“


10:00 a.m. – 10:15 a.m

Welcome and introduction speech

 • H.E. Fredrik Jörgensen – Ambassador of the Kingdom of Sweden to the Czech Republic
 • Monika Ladmanová – Head of the European Commission representation in the Czech Republic
 • Pavel Štern – Director, Business for Society

10:15 a.m. – 10:55 a.m

Panel: Sustainability, Partnership and Innovation

Supporting strategic investments and innovation for ICT and sustainable projects with a positive impact on the environment, climate and the society – Invest EU Programme. Scandinavian experience and best practice trends in sustainable business. Opportunities for responsible companies. Innovative projects and partnerships of responsible companies – potential, opportunities and benefits for companies, for the labour market, the society and communities.

 • H.E. Søren Kelstrup – Ambassador od the Kingdom of Denmark to the Czech Republic
 • Katja Mader – Director People & Organisation, CSR Europe, European business network for Corporate Sustainability and Responsibility
 • Katarina Kleinwege – Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission

10:55 – 11:45   

Sustainability in partnership

Presentation of the innovative partnership in the project „Pro Chmel – “For Hops“. The Project is an inter-company and interdisciplinary best practice of collaboration and innovation. Plzeňský Prazdroj & Microsoft, Agritecture, representatives of hop growers. The interdisciplinary partnership of responsible companies enables this unique and innovative project has a significant positive impact on the environment and the business. The project “For Hops” is an activity of companies and experts from the Czech Republic and abroad that cooperate together to help to preserve the quality and the quantity of grown hops, and save water resources and agricultural land.

 • Ivan Tučník – Manager for sustainable development, Plzeňský Prazdroj
 • Pavel Donner – Researcher, Hop Institute
 • Otakar Školoud – Client Technology Lead, Microsoft Czech republic

11:45 – 12:10   

Coffee break


12:10 – 13:05   

Panel: Sustainable communities and current sustainability challenges: community power engineering, inclusive green transformation, potential of responsible business and its contribution.

The moderated discussion of business leaders on the current topics of sustainable business and its challenges. Innovative approach via community partnerships to address (not only) todays power industry challenges. Decentralization of power resources, opportunities and potential of community power engineering. An inclusive and equitable green transformation. How can be responsible companies engaged in these topics and how can they contribute via their best practice?  What are their plans and strategies in this field?

 • Michal Putna – Sustainability Officer, Raiffeisenbank
 • Tomáš Sarnovský – City councillor of Litoměřice, Representative of the city in the European networking „Energy Cities“
 • Ondřej Boreš – Public Affairs, Sustainability, Velux Czech Republic and Slovakia 
 • Jan Fencl – Manager of sustainable business and program manager at Vodafone Czech Republic Foundation

13:05 – 13:10

Summary and conclusions 


13:10 – 13:45

Refreshments and networking

Important information

Date: 23. 3. 2023

Time: 9:30 – 13:10 

Form: Personal participation and online stream

Location: HubHub Palác ARA,
https://www.hubhub.com/location/prague-palac-ara/

In case of any questions, you can contact:

Michala Prošková

CSR and Sustainability Manager, Business for Society

proskova@byznysprospolecnost.cz

Phone: +420 605 512 120

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts