V co věříme v BPS – Alianci udržitelných firem

Chceme pomoci vytvářet udržitelnou společnost, ve které i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se odpovědně, váží si svých lidí a svým podnikáním pozitivně ovlivňují své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost jako ústřední přístup k byznysu a dokázaly minimalizovat dopad svého fungování na prostředí, kde podnikají. Podporujeme a motivujeme transformaci podnikání směrem k ekonomice, postavené na udržitelných principech, uhlíkové neutralitě, cirkulární ekonomice a inkluzivní společnosti, která ctí diverzitu a respekt k lidským právům. K tomu vytváří aliance Byznys pro společnost programy, nástroje, setkání a podporuje spolupráci napříč obory i sektory. 

#odpovedne2030

Rok 2019 je přelomovým. Změny a megatrendy jsou tak zásadní, že každý z nás musíme přemýšlet, jak přispět k vytváření společné udržitelné budoucnosti, postavené na řešení dopadů klimatických změn a na inkluzivní společnosti, kde každý má svou roli a příležitosti. A není čas čekat.

Evropa aktivně pracuje na podpoře udržitelného směřování, ale klíčové problémy nemohou změnit pouze vlády nebo neziskové organizace. Stěžejní roli sehrává byznys, který musí začít lépe balancovat krátkodobé výsledky a dlouhodobé vize postavené na hodnotách. 

Téma CSR (Corporate Social Responsibility) se zásadně proměnilo, a to od minimalizace dopadu ke komplexnímu pohledu, inovacím, spolupráci a sdíleným řešením. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a Pařížská dohoda o klimatu zvýšily očekávání od všech aktérů v podpoře udržitelnosti planety i společnosti a Multistakeholder Platform on SDGs rámuje nový přístup v Evropě.

Aliance Byznys pro společnost proto aktivně pracuje s firmami, aby podpořily zachování planety a společnosti pro další generace. Připojili jsme se ke CSR EUROPE Strategii 2030, na které jsme společně pracovali. To vše reflektuje nová strategie #odpovedne2030, která motivuje firmy k tomu, aby nový přístup přijaly. 

Věříme, že byznys má jedinečnou příležitost přispět k této změně, například tím, že zohlední potřeby společnosti a svých lidí ve svých prioritách, transformuje svůj byznys model směrem k cirkulárnímu využívání zdrojů, podpoří udržitelnost investicemi do zelených řešení, přispěje k udržitelnosti komunit a míst, ve kterých podniká. 

Věříme, že se naše členské firmy mohou stát aktivními ambasadory udržitelného podnikání a být inspirací pro další společnosti, pro své dodavatele a obchodní partnery, motivovat své zaměstnance a komunity, ve kterých podnikají. Stejně tak mohou společně uvnitř i napříč sektory pojmenovávat výzvy, kterým česká a evropská společnost čelí a na které musí reagovat, chce-li být dlouhodobě udržitelná, konkurenceschopná a inovativní. 

Mnohé firmy působící v České republice mají tolik zkušeností a nakládají s natolik širokým know-how, že se nacházejí v unikátní situaci, kdy identifikují zásadní společenská, environmentální a ekonomická témata a souvislosti, které je nezbytné řešit, ať už ‚pouze‘ na lokální, regionální nebo přímo celostátní úrovni. A samy mají – na rozdíl od jednotlivců, kteří jsou ale často nositeli a iniciátory změnových myšlenek – dostatek kapacit k tomu, aby je uchopily a přijaly za ně odpovědnost. Následovány by však měly dalšími aktéry společnosti – zejména institucemi veřejné správy.

Které oblasti považuje #odpovedne2030 za stěžejní? 

Co nová vize nabízí firmám? 

  • Platformu podporující transformaci směrem k udržitelné ekonomice: podpora změn formou metodik, spolupráce a multistakeholder přístupu 
  • Propagaci příkladů dobré praxe firem a inovací v ČR i Evropě vůči národní i evropské úrovni 
  • Podporu partnerských aktivit firem s jasným dopadem napříč Evropou i ČR, včetně sektorových partnerství a spolupráce s dodavateli 
  • Mezisektorová partnerství a projekty podporující udržitelný přístup

We need a new economic model that provides well-being for all within the planetary boundaries, is inclusive, fosters social cohesion and respects human rights while generating value for all, spurring innovations and ensuring our competitiveness. Europe should be at the forefront of this global transformation by promoting high environmental, social and tax standards at international level and by ensuring a level-playing field globally. 

European SDG Multistakeholder Platform, October 2018