IKEA představuje závazky pro boj s domácím násilím. Žádostí o pomoc přibylo vlivem pandemie o 40%

 

Domácí násilí nemusí být na první pohled vidět. To ale neznamená, že neexistuje. V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 % žen, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím ze strany partnera.[1] Aktuálně situaci ještě zhoršuje častější pobyt doma v důsledku opatření proti koronaviru – počet žádostí o pomoc se u některých neziskových organizací zvýšil oproti loňskému roku zhruba o 40 %.[2] Domov by přitom měl být bezpečným místem pro každého. Proto se IKEA spojila s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí. V následujících dvou letech se zaměří na aktivní pomoc i osvětu v této oblasti. Neziskovým organizacím mj. přispěje na materiální podporu, poradenství a vzdělávání částkou 3 800 000 Kč.

Průzkum IKEA[3] ukázal, že 78 % Čechů si pod pojmem „domácí násilí“ nejčastěji představí fyzické násilí nebo sexuální nátlak (69 %). Vážným problémem je ale také na první pohled méně viditelné psychické násilí, které zažilo až 95 % obětí, které vyhledaly pomoc.[4] Příkladem mohou být situace, kdy muž ženě zakazuje styk s rodinou nebo přáteli, verbálně jí vyhrožuje, nepřiměřeně kontroluje její aktivity nebo jí omezuje přístup ke společným penězům. O tom, že se s tímto ženy potýkají a žijí doma ve strachu z dalších projevů násilí, často jejich okolí ani neví. Domácí násilí představuje dlouhodobý a závažný společenský problém, který narůstá vlivem aktuální situace kolem koronaviru a s ní spojeným častějším pobytem doma.

Neziskové organizace z Koalice NeNa hlásí výrazný nárůst poptávky obětí po pomoci, průměrně o 40 %. Ze srovnání dat členské organizace ROSA za období od 1. 3. do 20. 10. v roce 2019 a 2020 vyplývá, že počet telefonátů a mailových dotazů spojených s případy domácího násilí vzrostl dokonce téměř o 60 %2. „Pandemie koronaviru má dopad nejen na ekonomické fungování rodin a párů, ale zvyšuje také psychické napětí. To může vést k častějším projevům agresivity a násilí. Zvýšená izolace v důsledku protiepidemických opatření znesnadňuje přístup obětí k pomoci a usnadňuje násilným osobám posilovat jejich kontrolu a moc. Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem, ze kterého není snadné uniknout. Proto musíme spojit síly a nabízet rychlou a efektivní pomoc,“ popisuje situaci Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA. Právě neziskové organizace ROSA, Acorus a proFem jsou členy NeNa – Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí, která se stala odborným partnerem IKEA.

V době, kdy se většina lidí zdržuje doma, ať už ze zdravotních důvodů, nebo kvůli snaze o omezení sociálních kontaktů, je bezpečné útočiště potřeba více než kdy jindy. „V IKEA jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Bohužel ne v každé domácnosti tomu tak je. Proto jsme se v následujících dvou letech rozhodli v rámci podpory místních komunit zaměřit na pomoc obětem domácího násilí. Během tohoto období chceme iniciovat veřejnou debatu a ve spolupráci s ostatními subjekty přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Na pomoc obětem domácího násilí věnujeme finanční příspěvek v hodnotě 3 800 000 Kč vybraným neziskovým organizacím, které poskytují poradenství, podporu, krizové a azylové ubytování pro ohrožené ženy a jejich děti a zároveň zajišťují vzdělávání pomáhajících profesí, např. sociálních pracovnic, zdravotníků, policistů a dalších,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Na jaře 2021 zrealizuje IKEA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze reprezentativní šetření, které na konci dvouletého období zopakuje, aby mohla vyhodnotit, jak se postoj veřejnosti k tomuto tématu změnil.  

Aby se lidé mohli lépe vcítit do problematiky domácího násilí, v obchodních domech IKEA Černý Most, Brno a Ostrava vznikla interaktivní expozice v podobě edukační zdi. Obsahuje aktuální data poukazující na závažnost problému a za ní mohou návštěvníci slyšet nahrávky s autentickými úryvky konverzací násilníka a oběti. Kolemjdoucí budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že se takové chování nemá tolerovat. Po zvednutí sluchátka se ozve nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc. Veřejnost se s touto interaktivní expozicí setká hned po znovuotevření obchodních domů IKEA, ve kterých bude instalována po omezenou dobu.

Zeď v obchodních domech doplní zrcadla s autentickými výroky násilníků dokreslují stinnou stránku domácího násilí: „Opovaž se vylízt z baráku!“, „Beze mě jsi nula!“ nebo „Budeš dělat, co ti řeknu!“. Výroky budou umístěny pomocí folií na vybraná zrcadla v oddělení koupelen.

Obchodní domy IKEA se tak stanou místem, kde se budou moci lidé naučit rozpoznat znaky domácího násilí ve všech jeho formách a zároveň díky spolupráci s odborníky z Koalice NeNa získají informace, jak podobné situace řešit.

Informace o problematice domácího násilí a kampani IKEA najdete na  www.ikea.cz/zabezpecnydomov.


[1] Průzkum 2014: Violence against women: an EU-wide survey realizovala FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva. Do průzkumu se zapojilo celkem 28 států EU. Česká data byla zpracována na vzorku 1 620 respondentů.

[2] Data poskytnutá NeNa – Koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí, kterou tvoří neziskové organizace Acorus, ROSA a proFem.

[3] Průzkum Equality in the Czech Republic zrealizovala pro společnost INGKA Group agentura GlobeScan v únoru 2020. Do průzkumu se zapojilo celkem 17 zemí. Česká data byla zpracována na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů.

[4] Data poskytnutá NeNa – Koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí, kterou tvoří neziskové organizace Acorus, ROSA a proFem.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts