New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world

#odpovedne2030

Evropa i Česká republika vstupují do nové éry, kdy se odpovědnost a udržitelnost stávají klíčovými pro zachování hodnot, společnosti i planety. Stále více firem investuje do programů a inovací a transformuje model svého podnikání. Všechny členské firmy aliance BpS – Byznys pro společnost patří mezi lídry a my věříme, že mohou být veřejným hlasem nového přístupu a dlouhodobé vize.

Věříme, že firmy a korporace v Evropě jsou těmi hráči, kteří mohou významně přispět k tomu, abychom žili ve společnosti, která bude společensky, environmentálně a ekonomicky prospívat. Tato společnost bude ale zároveň čelit celé škále výzev, které mohou být hrozbou i příležitostí. Od klimatické změny a efektivního využívání zdrojů, přes význam digitálních technologií, až po zásadní proměny trhu práce, rostoucí roli komunit, ale i nebývalý důraz na transparentnost a ochranu soukromí.

Chceme, aby se i firmy podnikající v České republice přidaly k celoevropské výzvě A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world. Ta v současnosti oslovuje CEOs a nejvyšší vedení více než deseti tisíc firem sdružených v národních aliancích v Evropě.

Spolu s naší evropskou platformou CSR Europe jsme přesvědčeni, že právě společnosti jako ta vaše mohou výrazně přispět k nové podobě Evropy. Takové, která má ambice se rozvíjet, má dlouhodobou vizi a je ve světě lídrem, ať v inovacích, technologiích nebo v efektivitě spolupráce mezi sektory, a to vše se skutečným respektem k hodnotám sdíleným společnostmi evropských zemí a ke všem aspektům udržitelnosti.

Spolu se CSR Europe budeme výzvu prosazovat nejen na evropské úrovni, ale soustředit se budeme i na Českou republiku – komunikaci a sdílení souvislostí, které dokument pojmenovává v kontextu Strategie CSR Europe 2030 (také v příloze, zatím v pracovní verzi), apelovat na představitele/-ky státu a veřejné správy, ale i politiky/-čky na evropské úrovni, aby jednotlivé státy i Evropská unie jako celek reflektovaly změny ve společnosti a životním prostředí a akčně na ně reagovaly.

Seznam společností (jako Microsoft, IBM, Hitachi, BASF, Enel, Coca Cola, Danone, Volkswagen, Pirelli, Orange, Sodexo a mnohé další), které se dosud připojily na evropské úrovni, najdete v přiložené výzvě.  Společná výzva CEOs bude představena veřejnosti a evropským institucím 7. května 2019 na SDG Summitu v Bruselu jako společná výzva a zároveň závazek firem napříč Evropou k větší míře spolupráce, vzájemnému respektu a společným krokům k trvale udržitelnému růstu a opatřením reagujícím na klimatické změny.

Pojďme na mapu udržitelných firem připojit i ČR! Připojte se k této výzvě i vy.  

Téma a odpovědné firmy a jejich leadership podpoříme komunikační kampaní #odpovednecesko a #odpovedne2030.

Co je třeba udělat:

Vyjádřit zájem vašeho/vaší CEO a/nebo člena/-ky představenstva či nejvyššího vedení veřejně podpořit výzvu A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world. Není třeba formální podpis. Pokud obdržíme reakci do 25. 4. 2019 bude jméno komunikováno na SDG Summitu v Bruselu 7. 5. 2019. Po tomto termínu budou výzva a závazek komunikovány při dalších národních i evropských akcích.

Co vám dále nabízíme:

  • Možnost zapojit se do kampaně #odpovednecesko formou testimonialu s fotografií vašeho leadershipu. Tu spustíme po zveřejnění výzvy a vyvrcholí při vyhlášení TOP Odpovědná firma 2019 letos na podzim.
  • Profilaci vaší společnosti vůči širokému spektru stakeholderů.
  • Sdílení krátkého příkladu/-ů, jak vaše firma integruje udržitelné podnikání v jedné z priorit (udržitelná výroba a spotřeba, trh práce, komunity a dodavatelské řetězce).
  • Využití komunikačního balíčku pro vlastní prezentaci.
  • Zapojení do akcí, které připravujeme pro členské firmy.

O přihlášení se vaší společnosti k dokumentu nás prosím informujte na kralikova@byznysprospolecnost.cz. Rádi vám také poskytneme další informace.

O CSR Europe a alianci BpS – Byznys pro společnost

CSR Europe je respektovanou celoevropskou platformou firem a aliancí firem, která společně usiluje o rozvoj byznysu ruku v ruce s udržitelným růstem a přínosem pro společnost. Spolu s národními partnerskými organizacemi má dosah na více než 10 000 firem. Podporuje integraci udržitelnosti a odpovědnosti zejména v korporátním sektoru, identifikuje příležitosti spolupráce a sdílení napříč sektory a na úrovni Evropy rozvíjí iniciativy směřující k naplnění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Byznys pro společnost je největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup k podnikání v České republice, pracující s více než 100 firmami s dosahem na více než 250 000 zaměstnanců a zaměstnankyň. Je národní partnerskou organizací CSR Europe pro ČR. Motivuje a podporuje firmy, aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a odpovědnosti, které zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Nestačí na udržitelnost poukazovat, je třeba konat

Evropská platforma CSR Europe publikovala spolu s organizací Globescan dokument analyzující, do jaké míry se nám (ne)daří dosahovat cílů a ambic pojmenovaných 17 Cíli udržitelného rozvoje, které na období let 2015-2030 definovala OSN. Není čas o cílech a jejich plnění diskutovat, je doslova za minutu dvanáct: čas ‚něco‘ skutečně dělat. Jedním ze závěrů analytického materiálu organizací, které se dlouhodobě věnují roli firem a korporací na poli udržitelnosti a odpovědnosti, je, že ke skutečným změnám a viditelným výsledkům přispějí jedině mezioborová a mezisektorová partnerství a efektivní formáty spolupráce. Potvrzují tak závazek stovky generálních ředitelů a ředitelek evropských firem a členů a členek představenstev, kteří se připojili k výzvě CEOs Call to Action.

Stáhněte si celý dokument, který zpracovává výzvy, před nimiž současná společnost stojí čtyři roky poté, co se členské státy OSN shodly na nutnosti prostřednictvím konkrétních kroků naplňovat globální cíle udržitelnosti. Soustředí se přitom na oblasti, které považuje za klíčové pro Evropu – jsou jimi lidé, materiály a trhy. Závěry, k nimž dospěly, se nečtou zlehka – ani zdaleka se naplnění SDGs neblížíme. Proč? Dáváme přednost krátkodobým cílům, nehledáme řešení komplexním problémům udržitelnosti, nesdílíme zkušenosti a znalosti a ztrácíme tak čas, a navíc minimálně spolupracujeme – ať už firmy mezi sebou, s institucemi veřejné správy, akademickou sférou, nebo s neziskovými organizacemi.

Inspirace ale existuje – například v podobě iniciativy DriveSustainability, která spojila řadu firem působících v automobilovém průmyslu. Jeden příklad však nestačí! Jaký je ten váš, k němuž přizvete další společnosti?