Tematické expertní skupiny členských firem 2016

 

Tematické expertní skupiny jsou (TES):

 • pravidelná setkávání členských firem platformy nad tématy v oblasti CSR, HR, sustainability, kvality aj.
 • setkání mají dopředu daný program a slouží k výměně zkušeností a know-how v daných oblastech
 • Byznys pro společnost se proto snaží, aby část programu byla interaktivní a probíhala v místech/lokalitách, kde lze demonstrovat, jak dané společnosti téma řeší
 • cílem dlouhodobých TES je definovat klíčová témata/problémy v dané oblasti z pohledu firem a navrhnout plán úprav či změn
 • možnými výstupy expertních skupin tak mohou být návrhy úprav zákonů, podpisy memorand se závazky firem, odborné shrnující publikace apod.
 • TES jsou primárně interní / uzavřené akce s možnou účastí hostů (odborníci, zástupci státu apod.), pokud se tak členové skupiny dohodnou

– Program TES na daný kalendářní rok může být rozšiřován o nová témata dle zájmu firem
– Každá TES má obvykle svého patrona, který je zároveň hlavním sponzorem setkávání
– Setkání obvykle probíhají 1x za 2 měsíce a jsou otevřená všem zájemcům o toto téma
– Pro přesná data a místa setkávání sledujte kalendář

Pro rok 2016 jsou již dopředu předjednány tyto skupiny (stav k 12/2015):

TES: Komunikace společenské odpovědnosti

Akademie pro odpovědné firmy, jak lépe komunikovat (nejen) s novináři

 • Co chce firma a co chtějí média: kde se můžou sejít
 • Informace a CSR: Jak novináře pro téma nadchnout
 • Co určitě nedělat, když chcete, aby se o vás psalo (Nepříjemné otázky a krizové situace)
 • Praktické workshopy

TES Flexibilita v práci

Skupina se zaměřuje na řešení otázek ohledně flexibility práce a souvisejících témat, jako je:

 • řízení lidí na flexibilních úvazcích
 • využívání nových technologií
 • bezpečnost práce
 • řešení aktuální legislativy

Pro zapojení do skupiny kontaktujte Janu Skalkovou (skalkova@byznysprospolecnost.cz)

TES Age Management

Strategie celoživotního zaměstnávání a spolupráce lidí různého věku v pracovním týmu

 • zaměstnatelnost s ohledem na vzdělání či zdravotní stav (specifika odvětví a profesí)
 • nedostatek mladých zaměstnanců a talentů
 • nerovnoměrné/žádné/nebo příliš velké zastoupení jedné generace
 • zaměstnanecké programy: příprava na stárnutí, sendvičová generace, benefity aj.

Pro zapojení do skupiny kontaktujte Pavla Šterna, email: stern@byznysprospolecnost.cz

TES: Síť Know how pro lepší svět

Odborné dobrovolnictví a jeho přínosy pro byznys a pro veřejně prospěšný sektor

 • forma nefinančního dárcovství neziskovému sektoru
 • odborné dobrovolnictví ve firmách jako součást kariérního a osobního rozvoje
 • dobrovolnictví jakou součást Diverzity a Age managementu

Pro zapojení do skupiny kontaktujte Dagmar Halaštovou, email: halastova@byznysprospolecnost.cz

TES Firmy a zdroje

Pilotní podskupinou tématu je již existující „TES Firmy a voda“, která od r. 2013 úspěšně řeší koncepci nakládání s vodou ve firemním sektoru v ČR.

V dalším období je ambicí otevírat v rámci členských firem Byznysu pro společnost rovněž další okruhy, shrnuté pod moderní termín „cirkulární ekonomika“, např.:

 • efektivní a úsporné využívání přírodních zdrojů
 • minimalizace/využívání odpadů
 • úspory a inovace v provozu (energie, technologie, office aj)

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts