Co je diverzita

 

Jde o koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál.

Diversity je anglický termín pro různorodost, rozmanitost, rozdílnost nebo odlišnost. Pro řízení lidských zdrojů je tím míněna také individualita osob, která nakonec z jejich rozmanitosti a jedinečnosti vyplývá.

Iniciativy na prosazování diverzity se zaměřují na kultivování vztahů, zvyšování respektu a pochopení pro vzájemné odlišnosti a potíraní forem skryté i otevřené diskriminace.

Diverzita tvoří teoretickou i praktickou nadstavbu k rovným příležitostem. Termínem „rovné příležitosti” se často rozumí jen dodržování zákonem stanovených norem, které se snaží zabránit znevýhodnění některých skupin občanů (např. žen, starších lidí, zdravotně postižených osob apod.).

Diverzita k problematice přistupuje šířeji a zdůrazňuje přínosy cíleného prosazování pravidel různorodosti v organizaci.

Přínosy diverzity

Z hlediska společnosti je důležitá pro vyrovnávání nepříznivého demografického vývoje a zabránění ekonomických problémů v důsledku klesající porodnosti.

Pro jednotlivce znamená zvýšení možnosti uplatnění na pracovním trhu, protože propaguje myšlenku rovnosti bez ohledu na vzájemné odlišnosti (národnostní, věkové, zdravotní, rodinné a jiné). Vede k vyšší vzájemné toleranci, ke zlepšení mezilidských vztahů a ke snižování xenofobie a rasismu.

Zkušenosti ze zemí, kde diverzita funguje dokazují, že diverzita je praktická a reálná aktivita. 

 
 

Další články

See all posts