DOKUMENT: Manifest Enterprise 2020

 

BUDOUCNOST PRO EVROPU, JAKOU POTŘEBUJEME

Podniky a státní správa spoluvytvářejí inkluzivní a udržitelnou společnost tím, že proměňují slova v činy.

Hodnoty jsou východiskem, díky kterým Evropa může a musí sehrát úlohu novátora a lídra v zavádění inkluzivního a udržitelného hospodářství – ekonomiky, která posílí její konkurenceschopnost a  zároveň zajistí ochranu jejímu sociálnímu modelu.

Lepší využívání dat (big data), internet věcí, nové způsoby přepravy, promyšlenější výrobní metody, nové modely spolupráce, oběhové hospodářství a alternativní modely zaměstnávání představují významné trendy, které nabízejí podnikům, státní správě a dalším subjektům jedinečnou příležitost, jak šetřit přírodní zdroje, podpořit zaměstnanost, růst podnikání a vytvářet sdílené hodnoty.

Čas skutečných lídrů a lídryň na poli udržitelného růstu právě nastal. Společně můžeme vytvořit oběhovou a inkluzivnější ekonomiku.

Síla spolupráce

Naléhavost současné situace vyžaduje, aby veškeré firmy, vlády, občanský sektor, investoři a další subjekty zvýšily tempo vlastních i společných iniciativ. Změnu směrem k udržitelné společnosti dokáže urychlit jedině spolupráce na praktické rovině.

 Smysl podnikání

Hnací síla ekonomického růstu a podnikání – ať jde o malé či nadnárodní společnosti – může ze své stávající a ojedinělé pozice pomoci vytvořit spravedlivější, inkluzivnější a udržitelnou společnost. Řada firem realizuje model cirkulární ekonomiky, díky kterému získávají nové příležitosti a vůdčí pozici na trhu. Skutečná změna Evropy však vyžaduje, aby veškeré firmy zakotvily do svých strategií ekologický, sociální, etický a odpovědný přístup, a aby se zaměřily na vytváření sdílených hodnot. Jedině tak může společenská odpovědnost firem skutečně přispět k vytvoření udržitelného světa.

Proměňujeme svá slova v činy

Abychom dosáhli evropské i globální transformace směrem k inkluzivnější a udržitelné společnosti, budeme přinášet výzvy, inspirovat, podporovat a podněcovat své členy, aby byli vůdčí silou změn a přičinili se o následující:

1. Zaměstnanost a inkluze se stanou prioritou správních rad, managementu a hodnotových řetězců.

JAK? Posilováním strukturálních partnerství mezi soukromou a veřejnou sférou v oblasti vzdělávání, inovací na pracovišti a podpory podnikání. Zároveň podpoříme zaměstnanost a podnikání prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání v měkkých i tvrdých dovednostech. Tím přispějeme k tomu, že se Evropa stane nejlepším místem pro práci.

2. Podnítíme členské firmy k tomu, aby se staly inspirativními partnery v komunitách, městech a regionech, kde budou rozvíjet a zavádět udržitelné výrobní metody, spotřebu a způsob života.

JAK? Prostřednictvím produktových inovací, služeb a modelů podnikání, soustavného angažmá na lokální úrovni a spolupráce s místní samosprávou a  zástupci komunity.

Přístup založený na cirkulární ekonomice omezuje čerpání přírodních zdrojů a dopady na životní prostředí, přičemž vytváří pracovní příležitosti a posiluje ekonomiku.

3. Transparentnost a úcta k lidským právům se stane nedílnou součástí podnikání.

JAK? Prostřednictvím tlaku na odpovědný reporting, zapojení všech zainteresovaných a komplexnímu uvažování (integrated thinking) ve správních radách, změnám v systémech řízení a integrovanému řízení hodnotového řetězce.

 BYZNYS

Apelujeme na všechny podniky, malé, střední i velké, aby k tomuto hnutí přispěly a přičinily se o změnu prostřednictvím:

a. Přijetí transparentnosti a úcty k lidským právům coby standardní firemní praxe.

b. Urychleného zavádění nových technologií a dovedností, které podpoří inkluzivní a udržitelné podnikatelské modely a zapojí veškeré partnery do agendy zemí a regionů, v nichž působí.

c. Snahy o co nejmenší ekologickou stopu, optimální zaměstnanost a co nejširší přínos pro společnost ve středně i dlouhodobém podnikatelském horizontu.

d. Vedení a zapojení do platforem pro spolupráci se všemi zainteresovanými, s cílem podpořit společenské a ekonomické změny.

 

STÁTNÍ SPRÁVA

Apelujeme na vlády na evropské, národní i regionální úrovni, aby tyto ambice zaštítily prostřednictvím promyšlené politiky a opatření, která podpoří progresivní firmy, jež jsou připravené převzít odpovědnost. Za klíčové považujeme tyto tři priority:

a. Zakotvit strukturální spolupráci mezi podniky a formálním i neformálním vzděláváním prostřednictvím vysoko nastavených cílů a  klíčových ukazatelů výkonnosti.

b. Podpořit inovace a konkurenceschopnost s cílem vytvořit z Evropy světové centrum udržitelných společenství prostřednictvím:

i. Podpory vznikání a působení platforem pro spolupráci

ii. Vlastního příkladu v podobě zakotvení ekologických, sociálních a správních hledisek do vytváření strategií.

iii. Vytváření pobídek s cílem podpořit zavádění modelů cirkulární ekonomiky

iv. Strategického rámce, který upřednostňuje středně a dlouhodobé přístupy před krátkodobými akcemi, a to v oblasti pracovních sil a  průmyslových i finančních trhů. Příkladem jsou opatření jako „flexicurity“, fiskální politika, která podporuje udržitelný růst, a  průmyslová politika, jež stimuluje transformaci a cirkulární ekonomiku.

Pro více informací k Enterprise 2020 v ČR kontaktujte Byznys pro společnost:info@byznysprospolecnost.cz

 CSR Europe je největší evropská síť podniků prosazující společenskou odpovědnost firem. Prostřednictvím své sítě korporátních členů a 42 národních CSR organizací sdružuje CSR Europe přes 10 000 firem a je společnou platformou pro všechny podniky, které mají zájem podporovat udržitelný růst a pozitivně přispívat celé společnosti.

 V rámci svého poslání prosazovat odpovědný přístup firem působí CSR Europe i za hranicemi Evropy a spolupracuje s CSR organizacemi po celém světě. Na podporu a prosazení Manifestu Enterprise 2020 zaštiťuje CSR Europe dvě kampaně zaměřené na evropské podniky: „Dovednosti pro práci“ a „Udržitelný život ve městech“. Podrobnější informace najdete na www.csreurope.org

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts