Odpovědné Česko: výstupy z Prvního kulatého stolu

 

V rámci série expertních setkání Odpovědné Česko diskutovali zástupci vybraných firem nad možnostmi zajištění udržitelné výroby i spotřeby potravin a nápojů, a to v kontextu současného post-pandemického vývoje. Společně se zástupci Ministerstva životního prostředí a expertů z komerčního, neziskového sektoru i zástupců občanské společnosti se shodli zejména nad nutností odklonu od konvenčního zemědělství k tomu udržitelnějšímu. Dále se zástupci firem shodli, že je potřeba redukovat množství a velikosti obalů – zejména plastového materiálu. V neposlední řadě pak v diskuzi apelovali na efektivnější spolupráci mezi státní správou a dalšími stranami. Firmy jsou tak připraveny v rámci výzvy Odpovědně 2030 spolupracovat nad rámec svého podnikání a pomoci celé naší společnosti dosáhnout nové prosperity, a to navzdory dopadům pandemie či globálním změnám klimatu.

Ochota firem přijímat stále odpovědnější závazky ve snižování svých dopadů na okolí značně roste. Jsou totiž nejen motivovány úsporami v podnikání či posilováním svých podnikatelských strategií, silně zasažených dopadem pandemie COVID-19, ale také změnami zákaznického chování, adaptací na změny klimatu či legislativním tlakem na udržitelnější výrobu i spotřebu. Právě vysoké ambice Evropské komise stát se prvním uhlíkově neutrálním kontinentem (s nulovými emisemi CO2) v roce 2050 je jedním z nejvýraznějších témat současné evropské politiky, shrnutého do balíku opatření známého jako Zelená dohoda pro Evropu.

Na nedávném mimořádném summitu Evropské rady byla Evropská komise vyzvána, aby přišla s podrobným posouzením environmentálního, hospodářského a sociálního dopadu svého plánu „Fit for 55“ na úrovni členských států. Konkrétně tedy, jak hodlá dosáhnout svého cíle snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 55 % do roku 2030, a to v porovnání s rokem 1990. Podle OSN je totiž pro budoucí vývoj naší civilizace nutné zamezit nárůst průměrné globální teploty nad 1,5 stupně Celsia a naplnit tak závazek Pařížské klimatické dohody z roku 2015, který apeluje na urychlené jednání vlád, firem i občanů. V Česku jsou to právě odpovědné a udržitelné firmy, sdružené v platformě Byznysu pro společnost, které se aktivně podílejí na snižování uhlíkové stopy, mění své strategie i taktické kroky, a tím se adaptují na nové výzvy a příležitosti.

Martina Šilhánová, CSR/CSV manažerka v Nestlé Česko uvedla, že: „Pro Nestlé jako potravinářskou firmu je spolupráce se zemědělci klíčová. Do roku 2050 si klademe jako firma za cíl mít nulové čisté emise skleníkových plynů. Největší podíl tvoří skleníkové plyny spojené se surovinami, z nichž vyrábíme. Je proto důležité změnit způsob hospodaření v zemědělství a najít udržitelnější cestu, např. prostřednictvím regenerativního zemědělství, a vrátit půdě zdraví a schopnost zadržovat vodu a CO2. Se zemědělci úzce komunikujeme, jsme ochotni jim pomoci v přechodu na udržitelnější způsoby zemědělství, kdy do roku 2030 chceme takto získávat alespoň polovinu surovin z udržitelných zdrojů.“

S těmito slovy souhlasil i zástupce Plzeňského Prazdroje pan Ivan Tučník, Public Affairs and Sustainability Development Manager, který popsal, že: „Naše firma nebude přispívat ke globálnímu oteplování na vyšší úroveň než 1,5 stupně Celsia. Z toho pak vyplývají naprosto všechny aktivity, na které se zaměřujeme. Primárním cílem je dosažení uhlíkové neutrality, a to díky využívání obnovitelných zdrojů energie, např. zelená elektrická energii či zelené teplo, a také snížením našeho dopadu napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem, který tvoří nějakých 85 % z naší celkové uhlíkové stopy.“

Udržitelné a odpovědné aktivity firmy Albert Česká republika blíže představil pan Jiří Mareček, Director PR and Communications, který uvedl, že: „S konvenčním zemědělstvím jsme také nespokojeni. Spolupracujeme s tisícovkou dodavatelů. Obecně se snažíme zkracovat dodavatelské řetězce a tím snižovat naši uhlíkovou stopu. Zároveň jsme začali nabízet hromadu alternativ masa, protože samozřejmě rostlinné výrobky či rostlinné alternativy mají uhlíkovou bilanci daleko příznivější, a to i přesto, že je český trh pořád ještě trošku konzervativní v porovnání s tím, co vidíme na západ od naší země.“

Do diskuze se zapojil i pan Ján Kondáš – Head of Communications Corporate Affairs, zástupce Tesco Stores ČR. Ten uvedl, že pro jeho firmu je zásadním tématem zamezování plýtvání potravin: „Jsem velmi rád, že za minulý rok jsme opětovně snížili plýtvání s potravinami v našich provozech. Opětovně jsme darovali velké množství potravin, což je dobré vnímat i v kontextu snižování uhlíkové stopy, protože samotné potraviny jsou generátorem CO2. Přitom od výroby až po samotný prodej se v maloobchodě vyplýtvá zhruba asi nějakých 7–8 % potravin. Více jak polovinou nakoupených potravin však vyplýtvají samotní zákazníci. I proto s nimi v tomto směru úzce komunikujeme.“

K tématu zákaznického chování se vyjádřila zástupkyně za Pivovary Staropramen, paní Barbora Frková, Legal and Corporate Affairs Manager, jež uvedla, že: „Jednou z klíčových priorit strategie firmy je Naše pivní stopa 2025, která podporuje zodpovědné a střídmé pití alkoholických výrobků konzumenty. Mezi naše další aktivity na tomto poli patří aktivity směřující k lepšímu označování výrobků. Velmi se zajímáme o mezioborovou spolupráci. Není to tedy jen o našich aktivitách, ale o několika článcích, které musí spolupracovat. My teď sice aktuálně víme, jaký je postoj Ministerstva životního prostřední, nicméně do dalších diskuzí je potřeba zapojit i další ministerstva a legislativce.“

Diskuzi uzavřel svým příspěvkem pan Roman Grametbauer, Sustainability Manager, ze společnosti Philip Morris ČR. Ten uvedl, že i jeho firma podporuje šíření osvěty, a to konkrétně v šířené povědomí o recyklaci a snižování odpadu z výrobků firmy. Kromě toho se firma dle něj úzce věnuje nejen: „…správným zemědělským postupům vůči pěstování tabáku, ale také životním a pracovním podmínkám komunit, v níž tabák získáváme. Farmářům se snažíme pomoci i při diverzifikaci jejich pěstebního portfolia, protože přecházíme od cigaret k výrobku, který se zabývá zahříváním menšího množství tabáku. Co se týká snižování uhlíkové stopy, i my jsem si vytkli za cíl, že i naše továrny a výroba bude do roku 2030 zcela uhlíkově neutrální.“

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts