Pracovní pozice: manažer udržitelného podnikání

 

Kde specialisty na udržitelné podnikání najdeme v organizačních strukturách velkých firem? Komu reportují? Kolik vydělávají? Jaké faktory nejvíce ovlivňují firemní politiky udržitelnosti? Odpovědi na tyto a další otázky hledal průzkum společností Greenbiz a Weinreb Group realizovaný mezi profesionály, kteří mají firemní politiky odpovědného podnikání na starosti.

Udržitelný přístup k podnikání si získává stále větší pozornost generálních ředitelů firem  

Podle studie už většina generálních ředitelů nepředstavuje překážku pro úspěch firemních programů udržitelnosti. Zhruba 70 % dotázaných nejvyššího představitele své firmy zařadilo do jedné z těchto 2 kategorií: „zajímají se o udržitelnost, ale nepovažují ji za prioritu“, nebo „ přijali udržitelnost za svou, jsou jejími ambasadory“. Jiná, aktuálnější studie přímo mezi generálními řediteli firem ukázala, že řadí klimatické změny a environmentální rizika mezi 9 nejvážnějších hrozeb pro své společnosti.

Firemní programy udržitelnosti šplhají po žebříku firemních priorit díky tlaku zákazníků

Zákaznický tlak na udržitelné podnikání je dotazovanými ve studii udáván jako nejdůležitější faktor, který může posunout  programy udržitelnosti na žebříčku firemních priorit o úroveň výše. Nejvíce se to projevuje v B2B světě. Organizace, které v tomto ohledu zaspaly dobu a programy udržitelnosti nemají, jsou dnes v konkurenční nevýhodě.

Spolupráce firem v oblasti udržitelnosti je na vzestupu

Téměř polovina dotázaných firemních specialistů na udržitelné podnikání považuje spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti udržitelnosti jako velice důležitou. Když se stejné skupiny respondentů zeptali, jak to vidí za pět let, podíl přesvědčených o důležitosti spolupráce vzrostl na téměř 80 %. A co stojí za jejich chutí spolupracovat? Je to zájem podílet se na vytváření hodnoty pro zákazníky a možnost ovlivnit/změnit jejich očekávání.

Kromě toho pomáhají tyto kolaborativní aliance firem v oblasti udržitelnosti posouvat směrem k odpovědnému podnikání celá odvětví. Příkladem v automobilovém průmyslu je The DriveSustainability initiative.

Týmy udržitelnosti zatím nemají ve firmách jasné zařazení

Přestože společnost Greenbiz zkoumá firemní postoje k udržitelnému podníkání už od roku 2010, nedá se říci, že by se pozice profesionálů v této oblasti v rámci organizací nějak výrazně zlepšila. Jejich týmy většinou nemívají jednotné zařazení v organizační struktuře. Nejčastěji patří do oddělení public affairs (15 %), najdeme je ale také v útvarech mající na starosti záležitosti životního prostředí, případně zdraví a bezpečnost (13 %). V některých společnostech se řadili dokonce do právního oddělení či do facility managementu* (6 %).

Jediné, co se za posledních pár let mění, je počet lidí v týmu zajišťujícím soulad podnikání firmy s principy udržitelnosti. Prokazateně totiž roste. Podíl týmů s jedním až pěti kolegy se od roku 2010 do roku 2015 rozrostl ze 40 % na 54 %. Týmy s šesti až deseti členy zvýšily za stejné období svůj podíl z 10 % na 16 %.

Více zdrojů směřuje do dodavatelsko-odběratelských řetězců

Dalším novým trendem je rostoucí počet společností (z 10 % v roce 2014 na 26 % v roce 2015), které směřují zdroje a soustředí svou pozornost na téma udržitelnosti v dodatelsko-odběratelském řetězci. Podobně velký meziroční skok (ze 7 na 20 % – 2014 vs. 2015) zaznamenal počet firem, kde se rozhodli výrazný podíl zdrojů udržitelnosti nasměrovat do oddělení facility managementu*. Opačný trend ve firmách zaznamenávají oddělení nákupu, marketingu/komunikace nebo HR.

Jaké je platové ohodnocení lídrů zajišťujících uplatňování udržitelného přístupu ve firmách?

Studie společnosti Greenbiz zjistila, že řídící pracovníci v oblasti udržitelnosti vydělávají podle zařazení v manažerském žebříčku od 92 tisíc (manažer nebo senior manažer) do 200 tisíc eur (viceprezident pro udržitelnost).

Pozn. Výsledky výše prezentovaného průzkumu společnosti Greeinbiz reflektují vývoj v amerických firmách. Podobný výzkum pro evropské firmy ve spolupráci s Greenbiz a Weinreb Group připravuje organizace CSR Europe a bude zveřejněn v průběhu dubna 2018.  

* Oddělení facility managementu odpovídá za kvalitu pracovního prostředí napříč firmou a řídí veškeré aktivity s tím související.

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/6-key-findings-sustainability-profession-pascale-wauters/?trackingId=C7cidGTeLB2FKFLuZmBeTw%3D%3D

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts