GlaxoSmithKline, s.r.o.

 

GlaxoSmithKline (GSK), s. r. o., je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc. se sídlem v Londýně. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Z postavení společnosti GSK vyplývá závazek chovat se odpovědně vůči svému okolí, proto považuje oblast CSR za jednu ze svých priorit. Je si vědoma toho, že stále existují skupiny lidí, které nemají přístup k potřebné léčbě, stojí kvůli své nemoci, věku či jiným faktorům na okraji zájmu společnosti a potřebují pomoc či podporu svých nejbližších. Proto v České republice podporuje či sama iniciuje řadu veřejně prospěšných projektů, které se týkají sociální oblasti, zdravotnictví a vzdělávání, odrážejí celospolečenskou potřebu, mají význam pro konkrétní skupiny lidí a jejichž výsledky jsou měřitelné.
Oblast veřejně prospěšných aktivit a firemního dárcovství zastřešuje od roku 2009 Nadační fond GSK, který navázal na tradici Nadačního fondu Elpida, založeného v roce 2002. NF GSK každoročně vypisuje grantové řízení pro neziskové organizace, které mohou zažádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na pomoc seniorům či nemocným lidem. V roce 2009 rozdělil celkem 2 miliony korun 17 neziskovým organizacím, v roce 2010 byla stejná částka rozdělena mezi 7 organizací. V tomto roce byli do grantového řízení zapojeni i zaměstnanci GSK, kteří mohli prostřednictvím hlasování udělit dvěma vybraným projektům tzv. „Bonus zaměstnanců GSK“.
Významnou roli v CSR strategii hraje zapojování zaměstnanců GSK do řady dobrovolnických projektů, ať už dobročinných sbírek nebo v rámci tradiční dobrovolnické akce Orange Day, při níž dobrovolníci z GSK pomáhají v neziskových organizacích různého typu jak manuální prací, tak i psychickou podporou či předáváním know-how. Akce Orange Day má již šestiletou tradici a za její organizaci získala společnost GlaxoSmithKline prestižní ocenění TOP Firemní filantrop 2007 v kategorii „Zapojování zaměstnanců do firemního dobrovolnictví“.

Nedílnou součástí aktivit společnosti GSK je i spolupráce s pacientskými organizacemi, jejímž cílem je předáváním know-how zvýšit jejich nezávislost a zlepšit jejich postavení v ČR. Spolupráce probíhá na bázi maximální transparentnosti a dodržování etických standardů. Výše poskytované finanční podpory je každoročně zveřejňována na webových stránkáchwww.gsk.cz.
V rámci CSR spolupracuje GSK s občanským sdružením Fórum dárců a je členem platformy Byznys pro společnost. Pravidelně se také umisťuje na předních místech v žebříčku TOP Firemní Filantrop; v roce 2009 skončila na 3. místě v kategorii „Věnování největší části zisku“.
Více informací na www.gsk.cz či www.nadacnifondgsk.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts