Inovace jsou klíčem pro udržitelnou budoucnost

 

Fórum udržitelného podnikání UP! 2024

je tradiční setkání firem, zaměstnavatelů a odborných institucí v rámci odpovědného a udržitelného byznysu v České republice. Fórum organizuje a aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Letošní UP! 2024 nese název:

„Inovace pro udržitelnost“

Read more in English

Program Fóra UP!2024 je letos kompletně věnována inovacím! Inovacím pro udržitelnost, které jsou a budou klíčovým nástrojem naší udržitelné budoucnosti. Odpovědné firmy již dnes ukazují směr, trendy a best practice v inovativních a udržitelných řešeních v rámci mnoha odvětví a oborů. Inovativní formy spolupráce a projekty mezi firmami se ukazují jako jeden ze zásadních nástrojů pro úspěšnou dekarbonizaci průmyslu a ekonomiky a celou zelenou transformaci. Systematičnost odpovědných firem vůči snižování uhlíkové stopy nejen dovnitř firmy, ale i v rámci dodavatelských řetězců, ukazuje příležitosti, jak účinně snižovat uhlíkovou stopu tam, kde je to považováno za nejsložitější!

V programu letošního Fóra UP!2024 se budeme věnovat zejména tématům:

–  Inovativní a inspirativní praxi firem oceněných v rámci TOP Odpovědná firma 2023; aneb jak odpovědné firmy řeší snižování uhlíkové stopy napříč dodavatelským řetězcem prostřednictvím inovací a inovativních projektů.

– Inovativnímu managementu udržitelnosti v praxi poskytovatele tržní infrastruktury, respektive jak udržitelně provozovat burzu v propojení s digitálními inovacemi. Příklady best practice představí zástupci TOP managementu společnosti Deutsche Börse Group.

–  Cirkulární ekonomice a připravované novele zákona o obalech, kterou by se v Česku měl zavést zálohový systém na vybrané jednorázové nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Zálohový systém zajistí až 90% návratnost PET lahví a plechovek, ze kterých budou opět vyrobeny nové nápojové obaly. O přínosech, výhodách, rizicích zálohovacího systému budou na fóru UP!2024 diskutovat zahraniční experti na zálohování, zástupci Iniciativy pro zálohování včetně například společnosti Coca-Cola HBC CZ & SK a dalších zainteresovaných organizací či firem.    

 – Udržitelné stavebnictví a jeho aktuální trendy. Například snižování spotřeby energie a vody, a celkové uhlíkové stopy, efektivní využívání surovin, používání materiálů šetrných k přírodě, obnovitelných materiálových zdrojů, recyklace materiálů a reuse výrobků. Snižování a předcházení množství odpadu, ohleduplné využívání půdy a inspirace regenerativním zemědělstvím. Využívání inovativních technologií v kontextu udržitelného stavebnictví. Zkušenosti dobré praxe představí na v programu zástupci a zástupkyně společností Wienerberger CZ, HOCHTIEF CZ, SKANSKA CZ.

V programu letošního Fóra UP!2024 také vystoupí: 

  • Anne Glumm – vedoucí oddělení ekonomiky, klimatu a věd, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
  • Kristýna Vobecká – ESG Manager, Wienerberger s.r.o.
  • David Kuchařík – Project Support Director, Skanska Central Europe
  • Jan Valentin – Sustainability manager, HOCHTIEF CZ
  • Jana Bártová – Public & Regulatory Affairs Manager CZ, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
  • Petr Novotný – vedoucí oddělení konzultací, Institut cirkulární ekonomiky
  • Zástupci TOP managementu – společnosti Deutsche Börse Group
  • a další domácí a také zahraniční hosté

Inovace pro udržitelnost – Fórum UP!2024 je mezinárodním eventem; bude simultánně tlumočen do češtiny a angličtiny, účast je prezenční. Do všech částí programu jsme pozvali zahraniční a domácí experty, expertky ve svých profesích a oborech. Fórum UP!2024 se koná 16. 4. 2024 v době od 9:00 do 12:30. Hostitelem letošního Fóra UP!2024 je společnost Deutsche Börse Group.

REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE

Pro bližší informace pište nebo volejte: Pavel Štern: stern@byznysprospolecnost.cz; tel.: +420 607 919 028

Těšíme se na setkání a diskusi s Vámi

Partneři:

Sustainable Business Forum UP! 2024

Traditional meeting of companies, employers and professional institutions in the framework of responsible and sustainable business in the Czech Republic. The Forum is organised by the alliance of responsible companies Byznys pro společnost (Business for Society). This year’s UP! 2024 is entitled:

„Innovation for Sustainability“

The programme of the Forum UP!2024 this year is completely dedicated to innovation! Innovation for Sustainability, which is and will be a key tool for our sustainable future. Responsible companies already show direction, trends and best practices in innovative and sustainable solutions within many sectors and industries. Innovative forms of collaboration and projects between companies are essential tools for the successful decarbonisation of industry and the economy and the entire green transformation. The systematic approach of responsible companies towards reducing their carbon footprint not only internally, but also within their supply chains, shows opportunities to effectively reduce carbon footprint where it is considered most difficult!

The programme of this year’s UP!2024 Forum will focus on the following topics:

Innovative and inspiring practices of companies awarded in TOP Responsible Company 2023; or how responsible companies are addressing carbon footprint reduction across the supply chain through innovation and innovative projects

Innovative sustainability management in the practice of a market infrastructure provider, or how to sustainably operate an stock exchange in conjunction with digital innovation. Examples of best practices will be presented by representatives of Deutsche Börse Group’s top management.

Circular economy and the upcoming amendment to the Packaging Act, which should introduce a deposit system for selected disposable beverage packaging – PET bottles and cans. The deposit system will ensure up to 90% return on PET bottles and cans, which will be used to produce new beverage packaging. The benefits, advantages and risks of the deposit system will be discussed at the UP!2024 forum by foreign experts on the deposit system, (Denmark) representatives of the Deposit Initiative and members such as Coca-Cola HBC CZ & SK, and other interested organisations or companies.

 – Sustainable construction and its current trends. For example, reducing energy and water consumption, and overall carbon footprint, efficient use of raw materials, use of environmentally friendly materials, renewable material sources, recycling of materials and reuse of products. Reducing and preventing waste, respectful use of land and inspiration from regenerative agriculture. Use of innovative technologies in the context of sustainable construction. Representatives of Wienerberger CZ, HOCHTIEF CZ, and SKANSKA CZ will present their best practice experiences.

Innovation for SustainabilityForum UP!2024 is an international event; it will be simultaneously interpreted into Czech and English, and participation is by attendance. In all parts of the programme, we have invited foreign and domestic experts, experts in their professions and fields.  The UP! 2024 Forum will take place on 16 April 2024 from 9:00 to 12:30. The partner and host of this year’s UP! 2024 Forum is Deutsche Börse Group.

REGISTRATION

For more information write or call: Pavel Štern: stern@byznysprospolečnost.cz; tel.: +420 607 919 028

We look forward to meeting and discussing with you!

Partners:

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts