Zapojte se do firemního dobrovolnictví. Stmelí to tým a posílí důvěryhodnost vaší značky

 

Společenská odpovědnost firem (CSR) se stala důležitou součástí moderního podnikání a odráží závazek firem pozitivně přispívat společnosti. Právě firemní dobrovolnictví je jedním z klíčových nástrojů, který nejen prospívá lokálním komunitám a veřejně prospěšným organizacím, ale také posiluje strukturu a soudržnost samotných firem.

Byznys pro společnost ve svém unikátním celorepublikovém programu firemního dobrovolnictví Zapojímse.czwww.zapojimse.cz již přes dvacet let propojuje odpovědné zaměstnavatele s lokálními komunitami a veřejně prospěšnými organizacemi v celé České republice právě za účelem podpory jejich činnosti a podpory rozmanitých cílových skupin.

Jedním z nejzřetelnějších přínosů firemního dobrovolnictví je jeho schopnost zvýšit angažovanost zaměstnanců. Když dostanou příležitost věnovat se dobrovolnické činnosti, podporuje to v nich pocit naplnění z jejich práce, včetně sounáležitosti s jejich zaměstnavatelem a celkově větší „firemní soudržnost.“ Studie prokázaly, že společnosti s firemními dobrovolnickými programy vykazují nižší míru fluktuace a vyšší míru loajality zaměstnanců, což nakonec přispívá k pozitivnímu prostředí a atmosféře na pracovišti.

Firemní dobrovolnictví navíc nabízí jedinečné příležitosti pro rozvoj dovedností a budování týmů. Prostřednictvím dobrovolnických iniciativ mají zaměstnanci možnost spolupracovat s kolegy mimo jejich pracovní prostředí, což podporuje vztahy mezi „odděleními“ a zároveň podporuje pocit soudržnosti v celé firmě. Z hlediska CSR slouží firemní dobrovolnictví jako hmatatelný důkaz závazku společnosti/firmy k sociálním a environmentálním cílům. Aktivním zapojením do dobrovolnických aktivit mohou firmy pomáhat svým komunitám, ať už jde o ochranu životního prostředí, dobrovolnictví ve školách, školkách nebo domovech seniorů, účast na projektech obnovy biotopů, údržby chráněných přírodních lokalit či různé údržbové práce. Dobrovolnictví pomáhá budovat dobré jméno firmy a pomáhá budovat také důvěru se spotřebiteli, investory a dalšími obchodními partnery.

Podle analýz se ukazuje, že v EU dobrovolničí kolem 92-94 miliónů Evropanů nad 15 let, což je asi 23% počet obyvatel.

Mezi nejaktivnější státy v dobrovolnictví patří Nizozemsko, Finsko a Švédsko.

Nejvíce dobrovolníků je ve věku 35-54 let.

Společnosti mohou sladit své dobrovolnické úsilí se svými cíli v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Začleněním dobrovolnictví do širších strategií mohou společnosti maximalizovat svůj dopad a vytvářet smysluplnou změnu v oblastech, které jsou v souladu s jejich vizí a hodnotami.

Firemní dobrovolnictví je také úzce spjato s nefinančním reportingem ESG (zpráva o udržitelnosti), který společnosti již vykazují nebo budou muset vykazovat dle nové směrnice CSRD.

Sociální dopad/kontext neboli „S“ je také přímo spojen s dobrovolnickými aktivitami, neboť se zabývají sociálními otázkami a pozitivně přispívají k podpoře lokálních komunit. Zapojením se do takových iniciativ firmy prokazují svůj závazek k sociální odpovědnosti a angažovanosti vůči komunitám a veřejně prospěšných organizacím, což lze dobře kvantifikovat a vykázat ve zprávě o udržitelnosti. Reporting ESG často zahrnuje metriky týkající se angažovanosti zaměstnanců a jejich spokojenosti. Programy firemního dobrovolnictví hrají důležitou roli při zlepšování těchto metrik tím, že zaměstnancům poskytují příležitost podílet se na smysluplných aktivitách mimo jejich běžné pracovní povinnosti s ostatními kolegy. Angažovaní zaměstnanci s větší pravděpodobností pozitivně ovlivní výkonnost a reputaci společnosti.

Vztahy se stakeholdery jsou nedílnou součástí ESG reportingu a firemní dobrovolnictví může tyto vztahy i výrazně posílit. Aktivním zapojením zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran do dobrovolnických iniciativ společnosti podporují smysl pro spolupráci, společenskou soudržnost a sdílený účel. Vykazování ESG úzce souvisí s reputací firmy a důvěryhodností značky. Zapojení do firemního dobrovolnictví nejen demonstruje závazek firmy k sociální odpovědnosti, ale také zvyšuje přidanou hodnotu značky tím, že ukazuje pozitivní působení firmy na blízké i širší okolí. Odpovědné přístupy firmy posilují a připívají k jejich lepší konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Mnoho iniciativ firemního dobrovolnictví je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které poskytují globální rámec pro řešení sociálních a environmentálních problémů. Podporou iniciativ souvisejících s SDGs prostřednictvím dobrovolnických programů mohou společnosti prokázat svůj příspěvek k širším globálním cílům udržitelnosti, které mohou být uvedeny v reportingu ESG.

Stručně řečeno, firemní dobrovolnictví je neodmyslitelně spojeno s nefinančním reportingem ESG prostřednictvím informací k sociálnímu dopadu a působení firem, zapojení zaměstnanců, vztahů se zainteresovanými stranami, pověsti značky a souladu s cíli udržitelného rozvoje. Začleněním dobrovolnických aktivit do širších strategií ESG ideálně ve spojení s klíčovým byznysem mohou společnosti efektivně komunikovat svůj závazek k sociální odpovědnosti a přispět k udržitelnější a inkluzivnější budoucnosti.


Neváhejte a zapojte se!

Pro více informací kontaktujte náš tým pro firemní dobrovolnictví:

kucera@byznysprospolecnost.cz; vondrackova@byznysprospolecnost.cz

Registrujte Vaši firmu na letošní Give&Gain Day: https://www.zapojimse.cz/aktuality-480/give—gain-day—zahajujeme-prihlasovani-firem_2669/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts