UP! 2021 Fórum udržitelného podnikání: shrnutí klíčových závěrů

 

Začátkem března jsme uspořádali největší oborovou akci u nás, UP! 2021 Fórum udržitelného podnikání. Spojili jsme tak významné evropské i tuzemské představitele státu, firem a nevládního sektoru, kteří diskutovali online nad prioritami budoucího směřování udržitelného podnikání v Česku. Ti se shodli, že je důležité pokračovat ve snižování globálních hrozeb, konkrétně změn klimatu.

David Klimeš, moderátor akce a také novinář, spisovatel a vysokoškolský pedagog, uvedl celou akci slovy: „Myslím, že už celosvětové společenství se shodlo a akceptovalo, že vlivy člověka na změny klimatu jsou nepopiratelné.“

Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro Českou republiku, shrnul, že největší výzvou dneška je naplňování globálních cílů, zejména pak boj proti klimatickým změnám, a to jak těch střednědobých do roku 2030, tak i těch dlouhodobých směřujících k uhlíkové neutralitě v roce 2050. „Protože tento cíl je naprosto nezbytný. Bez jeho splnění se planeta oteplí natolik, že je otázkou, zda bude na naší zemi možný život lidí, tedy společnosti jako takové. Zatím však směřujeme k oteplení o 3 °C a emise jsou tím hlavním tahounem tohoto neblahého vývoje,“ dodal pan Broža.

Nepřímo tak navázal na prezidentku Evropské komise, Ursulu von der Leyenovou, která ve své video zdravici z Davoského fóra zdůraznila nutnost reflektování klimatických změn, zastavení ztráty biodiverzity a dalších fenoménů souvisejících s devastací životního prostředí člověkem. Současnou pandemii totiž vnímá jako důsledek neudržitelného jednání naší civilizace. „Téměř tři čtvrtiny zemského povrchu byly pozměny a narušeny. Tyto změny vídáme v každodenním životě. Jestliže nebudeme vážně chránit naši přírodu, tak nás čekají další pandemie. Musíme se poučit z této krize. Musíme změnit způsob, jakým žijeme a jakým podnikáme. Musíme se zaměřit na takové hlavní hodnoty, které jsou pro nás důležité.“ Oba řečníci proto apelují na firmy, aby v této situaci nerezignovaly na principy udržitelného a odpovědného podnikání, ale naopak se snažily tuto oblast posilovat a rozvíjet.

S tímto poselstvím souhlasí i Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, jež zdůraznila, že: „Kroky, které podnikneme v boji proti klimatickým změnám dnes, se nám vrátí. Ať už v podobě zdravějšího životního prostředí, inovací výrobních procesů, nebo nových pracovních příležitostí. Již dnes je zřejmé, že firmy, které zahájí transformaci dříve, budou mít výhodu.“ Svým příspěvkem tak odráží politiku Evropské unie, jež své úsilí v boji s klimatickými změnami zastřešila do balíku opatření známého jako Zelená dohoda pro Evropu.

Evropská unie tak zastává speciální místo v celosvětové debatě o udržitelném rozvoji celé naší civilizace. Do roku 2030 se Evropa totiž zavázala snížit emise o 55 % oproti roku 1990 a do roku 2050 se hodlá stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. V následujících desetiletích nás čeká, jako společnosti, ale i byznys, obrovská transformace.

Stefan Crets, Executive Director evropské sítě firem CSR Europe, jejímž je Byznys pro společnost národním partnerem, okomentoval současnou transformaci firem v Evropě, kterou hýbe několik trendů. „Prvním je péče a obnova. Jak dosáhnout obnovy během covidové pandemie? Jak se dostatečně věnovat svým lidem? Druhým trendem je zelená transformace, tzn. boj proti klimatickým změnám, boj proti emisím. Oba tyto trendy se snaží zaměřit na to, jak jich docílit inkluzivním, tedy spravedlivým způsobem. Tak, abychom zajistili, že lidé nebudou vyřazeni z přechodu z tzv. staré do té nové ekonomiky.“

Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost, uvedla, že vrcholní manažeři si z jejího pohledu uvědomují naléhavost této doby. „Loňský rok nám malé i velké firmy odevzdaly rekordní počet přihlášek a strategií do unikátního ratingu TOP Odpovědná firma. Navzdory pandemické krizi se české podniky adaptují a transformují. Zaznamenali jsme řadu nových iniciativ a partnerství, firmy aktivně směřují k udržitelnému a odpovědnému podnikání, a to je dobrá zpráva,“ říká.

Z toho titulu nabízí firmám aktivní spolupráci v rámci výzvy Odpovědně 2030 a v návaznosti na fórum plánuje uspořádat sérii kulatých stolů Odpovědné Česko. Firmy zde dostanou příležitost diskutovat a jednat nad aktuální problematikou udržitelného a odpovědného podnikání, které je teď velmi zatíženo pandemickou situací i legislativními požadavky.

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí, uvedl, že pro tyto účely jsou vyhrazeny nové nástroje finanční podpory určené pro malé i velké firmy působící na české trhu. „Dotačních nástrojů pro firmy nabízíme celou řadu. Zcela novým nástrojem, který spustíme v nejbližší době, je pak Modernizační fond, který míří směrem k dekarbonizaci české ekonomiky, zejména pak energetiky. Tedy přechodu z uhlí na nízkoemisní zdroje.“ Firmy, které budou chtít snížit svou uhlíkovou stopu, tak mohou pokrýt své investiční náklady na instalaci solárních panelů či jiných nízkoemisních technologií vyrábějících elektřinu, kupříkladu na biomasu a pravděpodobně i plyn. „To je obrovská šance pro malé i velké firmy, obce a města. Tento nástroj by měl výrazně pomoci ve snižování emisí oxidu uhličitého, tedy CO2, a splnění globálních cílů za Česko. Zatím je v něm minimálně 150 miliard korun, a to v horizontu 10 let,“ uvedl dále pan Kříž.

Kromě toho mohou firmy využít i strukturální fondy, a to konkrétně nástroj Operační program Životní prostředí. Díky tomuto programu mohou firmy opakovaně žádat o dotace v oblasti cirkulární ekonomiky, tedy zajištění např. výroby recyklátů nebo třídění komunálního odpadu. Pan Kříž také zmínil i program na snižování emisí, a to konkrétně znečišťujících látek, které jsou sice vypouštěny firmami, jež splňují legislativu, ale je na místě uvažovat o zpřísnění těchto emisních limitů.

Potvrzených hostů: 184
Počet diváků, kteří sledovali akci na youtube:
Česky: 364 zhlédnutí
Anglicky: 139 zhlédnutí

Pan Kříž také zmínil specifický nástroj pro tzv. uhelné regiony, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ministerstvo životního prostředí tímto nabízí pomocnou ruku s transformací regionálních ekonomik přecházejících na čistší zdroje. Tedy tak, aby odklon od uhlí dopadl co nejméně na místní podnikatele, ať už malé či středně velké firmy, které tak mohou žádat o různé formy podpor s cílem vytvořit nová pracovní místa nebo inovovat své provozy. V neposlední řadě firmy také mohou žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, jenž je velice úspěšný a bude pokračovat dál.

Fóra se účastnili i zástupci municipalit, a to včetně pana Víta Šimrala, Radního hl. m. Prahy. Ten uvedl, že: „Cíle Prahy v rámci udržitelného rozvoje jsou poměrně ambiciózní. V rámci našeho klimatického závazku jsme si vytkli jako hlavní cíl kompletní dekarbonizaci Prahy do roku 2050,“ a střednědobým cílem je pak: „do roku 2030 snížit podíl emisí oproti roku 2010 o 45 %.“

Za Prahu 6 pak vystoupil starosta pan Ondřej Kolář, který řekl, že: „Možnosti městských částí jsou sice značně omezeny, co se týká podpory udržitelnosti firem, ale i přesto podporujeme zelenou infrastrukturu, a to například projekty na zadržování dešťové vody či digitální projekty.“

V rámci ukázky příkladů dobré praxe, jak se firmy potýkají s dekarbonizací svého podnikání či do jaké míry se jim daří naplňovat globální výzvy, tak to už fórum nabídlo prostor Ambasadorům udržitelného podnikání, kterými byly firmy Tesco Group, Vodafone Czech Republic a ORLEN Unipetrol. Jako první představil za svou firmu cíle pan Ján Kondáš, Head of Communications (Corporate Affairs) Tesco Group: „Tím prvním je boj proti plýtvání potravinami, druhým je snižování objemu plastového odpadu a třetím cílem je boj proti klimatickým změnám. Již od roku 2009 jsme světovým lídrem v ambici stát se do roku 2050 zcela uhlíkově neutrální.“

Za dalšího Ambasadora udržitelného podnikání, kterým byl Vodafone Czech Republic hovořila paní Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání, jež ujistila, že po celou dobu pandemie firma úzce spolupracuje s firemními zákazníky, státem i jednotlivými klienty a pomáhá jim s adaptací na nové výzvy. „Systematická podpora digitalizace a online vzdělávání dětí, ale i seniorů je naším cílem i pro letošní rok,“ doplnila paní Holá.

V neposlední řadě se představila i firma ORLEN Unipetrol, kterou zastupovala paní Radka Marková, Project Manager CSR, a to s novým plánem na rozšíření vodíku v české dopravě a jeho bezemisní výrobu. „První otevření vodíkové čerpací stanice plánujeme na léto 2021, a to v Praze na Barrandově. Určena bude ze začátku pro autobusy a následně i pro osobní automobily,“ uvedla paní Marková.

V následující panelové diskusi se pak David Klimeš zaměřil na klíčovou problematiku, a to, zda jsou firmy na českém trhu vůbec připraveny na transformaci či proměnu svého podnikání, ať už v rámci klimatické či ekonomické krize. Co firmy považují za klíčové pro svou udržitelnost a zda se zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality.

Jako první odpovídala paní Jitka Haubová, členka představenstva, vrchní ředitelka a COO Komerční banky, jež uvedla, že: „…přestože uhlíková stopa Komerční banky není zas až tak velká, tak jistě není zanedbatelná. Zavázali jsme se proto do roku 2026 snížit naši uhlíkovou stopu na nulu. Již teď se zbavujeme energeticky neefektivních budov, snižujeme spotřebu dalších zdrojů a posilujeme digitalizaci celé firmy.“

Pan Ian Hutchins, Group Corporate Responsibility Director Tesco Group, ve své řeči potvrdil slova předřečníků, že je důležité jednat a zapojovat se. „Diverzita, inkluze, dobré životní podmínky zvířat a další podobná témata jsou pro nás velmi důležitá. Stejně tak zabránění plýtvání potravinami,“ řekl pan Hutchins.

Za výrobní firmu na fóru hovořil pan Zsolt Szabo, Market Director Czech Republic and Slovakia Velux, který popsal největší výzvy, kterým firma v rámci své udržitelného rozvoje čelí. „Snížili jsme naši uhlíkovou stopu oproti roku 2007 o 50 %, investujeme do energetické účinnosti, přecházíme na obnovitelné zdroje energií, instalujeme solární panely na naše výrobny i na naše kancelářské budovy. Do roku 2030 pak chceme být 100 % uhlíkově neutrální,“ shrnul záměry své firmy pan Szabo.

Firma Vodafone Czech Republic, zastoupená Richardem Stonavským, ředitelem regulace a vnějších vztahů, si vytkla ambicióznější cíl, než původně plánovala: „Jako Vodafone skupina hodláme dosáhnout své uhlíkové neutrality již o deset let dříve, tedy v roce 2040. Od roku 2011 Vodafone Czech Republic nakupuje energii pouze z udržitelných zdrojů a tento cíl chceme rozšířit i na celou Evropu,“ uvedl pan Stonavský.

Martin Záklasník, CEO and Chairman of the Board E.ON, sdílel názor Evropské komise, a to ten, že: „v rámci časové tísně je efektivnější nejprve si stanovit ambiciózní cíle a termín, do kdy je splnit, a až následně hledat cesty, jak závazek naplnit.“

O tom, jak by se Evropa měla stát uhlíkově neutrální do roku 2050, se vyjádřila také firma ORLEN Unipetrol, zastoupená Tomaszem Wiatrakem, generálním ředitelem a předsedou představenstva. Ten uvedl, že se firma soustředí: „na cirkulární ekonomiku, v jejímž rámci se odpad stává opět surovinou, a klademe důraz i na snižování energetické náročnosti naší výroby a v roce 2050 chceme být emisně zcela neutrální.“

Závěr fóra patřil CSR manažerům, zodpovědným za nastavování udržitelných aktivit firem, a jejich pohledu na současnou situaci, se kterou se každá firma potýká jinak. Pan Ivan Tučník, manažer pro institucionální vztahy a firemní odpovědnost v Plzeňském Prazdroji, uvedl, že vedle cirkularity obalů a dalších eko témat cílí firma také na lidi: „Klademe důraz na skloubení osobního a pracovního života, na rovné podmínky žen a můžu, tedy na celkovou diverzitu a inkluzi. Velmi důležitá je pro nás také bezpečná konzumace, kde je jednou z klíčových ambicí 25% podílu nealkoholických nápojů v našem portfoliu. V našich pivovarech pak chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.“

Paní Martina Šilhánová, CSR/CSV Manažer Nestlé Česko, představila cestu k nulovým emisím, kdy se firma zaměřila na: „analýzu našeho portfolia a zjistili jsem tak, kde vzniká nejvíce emisí oxidu uhličitého. Když jsme se pak podívali na náš hodnotový řetězec, tak jsme zjistili, že 70 % emisí CO2 vzniká při pěstování surovin, které využíváme k výrobě.“ Pro firmu to tak znamená zásadní obrat ve spolupráci s dodavateli.

Nápojový sektor v panelu zastupoval pan Jan Václav Kašpar, Corporate Social Responsibility & Community Manager Coca-Cola Hellenic Bottling Company, který obdobně jako ostatní řečníci popsal změnu svého zaměření ze standardně zavedených partnerství, a to na: „aktuální pomoc komunitám, které to potřebovali – zdravotníkům v nemocnicích, pokladním, skladníkům a v neposlední řadě i našim zaměstnancům.“

Pan Petr Křivonožka, Tourism Business Development Manager Fashion Arena Prague Outlet, uvedl, že i přes tvrdá omezení podnikání v covidových letech 2020 i 2021, se firma intenzivně zaměřuje na rozvíjení své udržitelnosti. „Díky tomu máme možnost věnovat se našim čtyřem pilířům, které jsou udržitelná budova, angažovaní nájemníci, věrní zákazníci a odolná komunita.“

Záštitu nad akcí poskytl primátor hl. m. Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib. Akce probíhala online ve virtuálním studiu Attendu, avšak živě jsme vysílali z hotelu Hilton Prague, a to díky agentuře Neocont. Mediálním partnerem akce byl deník E15. Tlumočení zajistila paní Silvie Ginterová a paní Pavlína Kovářová.

Odpovědně 2030: o výzvě

Představitelé firem nyní mají možnost přidat se k apelu Odpovědně 2030 a podpořit tak aktivní naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN, využívat potenciál Zelené dohody pro Evropu od Evropské komise, připojit se k firemnímu leadershipu, sdílet příklady udržitelného a odpovědného podnikání a vést dialog mezi firmami, průmyslovými odvětvími, státem a občanskou společností.

Již nyní se k výzvě hlásí představitelé firem, neboť si plně uvědomují naléhavost současné situace a vidí v tomto kroku potenciál pro svůj další rozvoj.

 
 

Další články

See all posts